Goewermentskennisgewing No. R.612
6 Julie 2001

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies betreffende eksamens van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Die Minister van Gesondheid het, in oorleg met die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging kragtens Artikel 45(1) van die Wet op Verpleging (Wet Nr 50 van 1978) die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

1.    In hierdie regulasies beteken "die Regulasies" die regulasies afgekondig in Goewermentskennisgewing R.7 van 8 Januarie 1993 soos gewysig deur Goewermentskennisgewing R.2174 van 19 November 1993 en R.16 van 3 Januarie 1997, herhaal in R.60 van 17 Januarie 1997.

 

Wysiging van regulasie 16 van die Regulasies

2.    Regulasie 16 van die regulasies word hierdeur gewysing deur-

(a) die uitdrukking "R45,00 plus BTW" in paragraaf (a) met die uitdrukking "R60,00 plus BTW" te vervang; en

(b) die uitdrukking "R55,00 plus BTW" in paragraaf (b) met die uitdrukking "R70,00 plus BTW" te vervang.

3.    Hierdie regulasies tree op datum van publikasie in werking.

 

M.E. TSHABALALA-MSIMANG
Minister van Gesondheid

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer