Goewermentskennisgewing No. R.705
22 Julie 2005

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies betreffende Rolle vir Leerlingverpleegassistente: Wysiging

 

Die Minister van Gesondheid het, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

Woordomskrywing

1.    In hierdie Bylae beteken “die Regulasies” die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 1833 van 20 Oktober 1972, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 1649 van 20 September 1974, R. 2211 van 31 Oktober 1980, R. 819 van 30 April 1982 en R. 1128 van 23 September 1999.

 

Algemene wysigings

2.    Die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “leerlingverpleegassistente” deur die uitdrukking “leerlingverpleeghulpe” te vervang waar ook al dit voorkom.

3.    Die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “leerlingverpleegassistent” deur die uitdrukking “leerlingverpleeghulp” te vervang waar ook al dit voorkom.

 

Wysiging van regulasie 2 van die Regulasies

4.    Subregulasie (1) van regulasie 2 van die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “veertig rand (R40)” deur die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00), BTW uitgesluit” te vervang.

 

Wysiging van regulasie 4 van die Regulasies

5.    Subregulasie (1) van regulasie 4 van die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “veertig rand (R40)” deur die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00), BTW uitgesluit” te vervang.

 

Wysiging van opskrif van BYLAE A van die Regulasies

6.    Die opskrif van BYLAE A van die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “LEERLINGVERPLEEGASSISTENT” deur die uitdrukking “LEERLINGVERPLEEGHULP” te vervang.

 

Inwerkingtreding van hierdie regulasies

7.    Hierdie regulasies tree in werking op die datum van publikasie in die Staatskoerant.

 

(Geteken)
M E TSHABALALA-MSIMANG
MINISTER VAN GESONDHEID
29.6.2005

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer