Goewermentskennisgewing No. R.706
22 Julie 2005

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies betreffende Eksamens van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging: Wysiging

 

Die Minister van Gesondheid het, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

Woordomskrywing

1.    In hierdie Bylae beteken “die Regulasies” die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 7 van 8 Januarie 1993, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 2174 van 19 November 1993, R. 16 van 3 Januarie 1997, R. 60 van 17 Januarie 1997 en R. 612 van 6 Julie 2001.

 

Wysiging van regulasie 16 van die Regulasies

2.    Regulasie 16 van die Regulasies word hierby gewysig deur –

(a)    die uitdrukking “R60,00 plus BTW per” in paragraaf (a) deur die uitdrukking “R100,00, BTW uitgesluit, per” te vervang;

(b)    die uitdrukking “R70,00 plus BTW per” in paragraaf (b) deur die uitdrukking “R100,00, BTW uitgesluit, per” te vervang;

(c)    die uitdrukking “R15,00 plus BTW wat” in paragraaf (c) deur die uitdrukking “R50,00, BTW uitgesluit, wat” te vervang; en

(d)    die uitdrukking “R100,00 plus BTW by” in paragraaf (e) deur die uitdrukking “R200,00, BTW uitgesluit, by” te vervang.

 

Inwerkingtreding van hierdie regulasies

3.    Hierdie regulasies tree in werking op die datum van publikasie in die Staatskoerant.
[Hierdie stem nie ooreen met die Engelse weergawe nie. Die Engelse weergawe is die korrekte een.]

 

(Geteken)
M E TSHABALALA-MSIMANG
MINISTER VAN GESONDHEID
29.6.2005

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer