Goewermentskennisgewing No. R.425
22 Februarie 1985
     soos gewysig deur
No. R.1312
19 Junie 1987
No. R.2078
25 September 1987
No. R.753
22 April 1988
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Goedkeuring van en die Minimum Vereistes vir die Opleiding en Onderrig van 'n Verpleegkundige (Algemene, Psigiatriese en Gemeenskaps-) en Vroedvrou wat lei tot Registrasie

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op die aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywings

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet", die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

(i) "akademiese jaar" 'n tydperk van minstens 44 weke in enige kalenderjaar;

(ii) "artikel" 'n artikel van die Wet;

(iii) "studiekursus" 'n program van onderrig en opleiding, goedgekeur kragtens artikel 15(3), wat lei tot die verwerwing van 'n kwalifikasie wat die houer daarvan die reg verleen tot registrasie as 'n verpleegkundige (algemene, psigiatriese en gemeenskaps-) en vroedvrou;

(iv) "verplegingskollege" 'n na-sekondÍre onderwysinstelling wat professionele verpleegopleiding op basiese en na-basiese vlak aanbied waar sodanige verpleegopleiding kragtens artikel 15(2) goedgekeur is.

 

Voorwaardes vir registrasie

2.    'n Verpleegkundige (algemene, psigiatriese en gemeenskaps-) en vroedvrou word ingevolge artikel 16 geregistreer indien-

(a) hy onderrig en opleiding aan 'n goedgekeurde verpleegskool ontvang het;

(b) hy as student geregistreer was kragtens die regulasies betreffende registers vir studente afgekondig onder Goewermentskennisgewing R.3735 van 14 November 1969, soos gewysig by Goewermentskennisgewings R.171 van 12 Februarie 1971, R.1204 van 7 Julie 1972, R.1647 van 20 September 1974 en R.2207 van 31 Oktober 1980;

(c) hy die studiekursus suksesvol voltooi het, aan die programdoelstellings bedoel in regulasie 6(2) en die ander vereistes vir die toekenning van die betrokke kwalifikasie voldoen het.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van 'n verpleegskool

3.    'n Verpleegskool word goedgekeur vir die aanbieding van 'n studiekursus indien-

(a) dit 'n universiteit is met 'n departement of subdepartement van verpleegkunde of 'n verplegingskollege is wat 'n samewerkingsooreenkoms aangegaan het met 'n universiteit wat 'n departement of subdepartement van verpleegkunde het;

(b) die studiekursus kragtens artikel 15(3) goedgekeur is;

(c) die hoof van die departement of subdepartement van verpleegkunde van die universiteit of die hoof van die verplegingskollege waar die onderrig en opleiding aangebied word, 'n geregistreerde verpleegkundige is wat oor minstens 'n baccalaureus graad beskik en teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig en 'n addisionele kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is.

 

Toelating tot die studiekursus

4.    Ten einde tot 'n studiekursus toegelaat te word, moet 'n persoon die houer wees van minstens 'n senior of gelykwaardige sertifikaat wat toelating tot formele na-sekondÍre onderwys verleen.

 

Duur van die studiekursus

5.    Die duur van die studiekursus is vier akademiese jare.

 

Kurrikulum

Voorlegging van kurrikulum aan raad

6.    (1) Die kurrikulum moet kragtens artikel 15(2) deur die betrokke universiteit of verplegingskollege aan die raad voorgelÍ word vir goedkeuring.

Programdoelstellings

(2) Sodanige kurrikulum moet voorsiening maak vir persoonlike en professionele ontwikkeling van die student sodat hy by voltooiing van die studiekursus-

(a) respek toon vir die waardigheid en uniekheid van die mens in sy sosiaal-kulturele en religieuse verband en hom as 'n psigiese, fisiese en sosiale wese binne hierdie verband benader en verstaan;

(b) vaardig is in die diagnosering van individuele gesins-, groeps- en gemeenskapsgesondheidsprobleme en in beplanning en implementering van terapeutiese optrede en verpleegsorg vir die gesondheidsdiensverbruiker op enige punt langs die gesondheid/siekte-kontinuum in alle stadia van die lewensiklus (insluitende sterwensbegeleiding), en die evaluering daarvan;

(c) in staat is om die interaksie met gesondheidsdiensverbruikers op so 'n wyse te rig en te beheer dat simpatieke en empatiese interaksie plaasvind;

(d) in staat is om die etiese en morele kodes van die professie te handhaaf en binne die voorskrifte van die tersaaklike wette te praktiseer;

(e) die beginsel onderskryf dat 'n omvattende gesondheidsdiens essensieel is om die gesondheidstandaard van die totale bevolking te verhoog en in die praktyk 'n bydrae tot die bevordering van so 'n diens lewer, inagnemend gesondheidsbedreigende faktore van binne en buite die grense van die land;

(f) in staat is om harmonieus saam te werk binne die verpleegkundige en multidissiplinÍre span, volgens die beginsels van interafhanklikheid en medewerking vir die bereiking van 'n gemeenskaplike doel;

(g) in staat is om eie praktyk volgens eie kennis en vaardigheid af te baken, dit onafhanklik te beoefen en verantwoordelikheid daarvoor te neem;

(h) in staat is om voortdurend eie praktyk te evalueer en verantwoordelikheid te neem vir voortgesette professionele en persoonlike ontwikkeling;

(i) 'n vraende en wetenskaplike benadering tot praktykprobleme openbaar en bereid is om verandering te inisieer en/of te aanvaar;

(j) in staat is om 'n gesondheidsdienseenheid effektief te bestuur;

(k) in staat is om doeltreffende kliniese onderrig binne die gesondheidsdienseenheid te gee;

(l) kennis dra van die omvang en belangrikheid van die omgewingsgesondheidsdienste en die professionele rol en verantwoordelikhede ken ten opsigte van die dienste, asook ten opsigte van persoonlike professionele optrede waar die dienste nie beskikbaar is nie;

(m) in staat is om gemeenskapsbetrokkenheid op enige punt langs die gesondheid/siekte-kontinuum in alle stadia van die lewensiklus te bevorder;

(n) oor die kognitiewe, psigomotoriese en effektiewe vaardighede beskik om as grondslag te dien vir doeltreffende praktyk en vir voortgesette onderwys.

Vakke

(3) Die kurrikulum bestaan uit minstens die volgende vakke en die benadering moet wees om die verskeie vakgebiede met mekaar en veral in die kliniese toepassing, te integreer:

(a) Fundamentele Verpleegkunde, etos en professionele praktyk - minstens een (1) akademiese jaar.

(b) Algemene Verpleegkunde - minstens drie (3) akademiese jare.

(c) Psigiatriese Verpleegkunde - minstens twee (2) akademiese jare.

(d) Verloskundige Verpleegkunde -  minstens twee (2) akademiese jare.

(e) Gemeenskapsverpleegkunde - minstens twee (2) akademiese jare.

(f) Biologiese en natuurwetenskappe - minstens twee-en-'n-halwe (2Ĺ) akademiese jare.

(g) Farmakologie - minstens 'n halwe (Ĺ) akademiese jaar.

(h) Geesteswetenskappe - minstens twee (2) akademiese jare.

(4) [Geskrap deur Goewermentskennisgewing No. R.1312 gedateer 19 Junie 1987.]

(5) [Geskrap deur Goewermentskennisgewing No. R.1312 gedateer 19 Junie 1987.]

 

Eksamens

(6) (a) Behoudens die bepalings van paragraaf (b), moet eksamen in alle vakke in subregulasie (3) voorgeskryf, afgeneem word, en 'n eksamenpunt van minstens 50% in elke vak behaal word.

(b) In die geval van verpleegkundevakke met praktiese komponente moet die teorie en die praktika afsonderlik geeksamineer en geslaag word volgens die vereistes van die betrokke verpleegskool.

 

Toepassing van hierdie regulasies

7.    (1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), word eksamens kragtens die bepalings van die regulasies gepubliseer onder Goewermentskennisgewings R.879 van 2 Mei 1975, R.880 van 2 Mei 1975, R.881 van 2 Mei 1975 en R.882 van 2 Mei 1975, soos van tyd tot tyd gewysig, slegs tot 31 Desember 1990 deur die raad afgeneem: Met dien verstande dat die volgende bepalings van voormelde regulasies van krag bly tot 'n datum wat deur die Minister in die Staatskoerant bepaal word:

(a) Goewermentskennisgewing R.879 van 2 Mei 1975, soos gewysig - regulasie 7.

(b) Goewermentskennisgewing R.880 van 2 Mei 1975, soos gewysig - regulasie 7.

(c) Goewermentskennisgewing R.881 van 2 Mei 1975, soos gewysig - Bylae A.

(d) Goewermentskennisgewing R.882 van 2 Mei 1975, soos gewysig - Bylae A.

(2) Ondanks die bepalings van die regulasies genoem in subregulasie (1) en die regulasies betreffende registers, gepubliseer onder Goewermentskennisgewing R.3589 van 24 Oktober 1969, soos gewysig, word geen persoon na 1 Januarie 1986 vir die eerste maal as 'n student vir 'n studiekursus wat lei tot registrasie as 'n verpleegkundige of vroedvrou geregistreer nie, tensy hy registreer vir die studiekursus in hierdie regulasies bedoel, of die kursus voorsien in die regulasies gepubliseer onder Goewermentskennisgewing R.254 van 14 Februarie 1975, soos gewysig deur Goewermentskennisgewings R.479 van 10 Maart 1978 en R.2212 van 31 Oktober 1980.

8.    Die regulasies gepubliseer onder Goewermentskennisgewing R.2118 van 30 September 1983 word hierby herroep.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer