Goewermentskennisgewing No. R. 387
15 Februarie 1985
     soos gewysig deur
 
No. R. 866
24 April 1987
No. R. 2490
26 Oktober 1990

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

ReŽls Wat die Handelinge of Versuime, Ten Opsigte Waarvan die Raad Tugstappe Kan Doen, Uiteensit

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, bepaal dat die handelinge of versuime bedoel in Artikel 35 van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die handelinge of versuime is wat in die ReŽls in die Bylae hiervan uiteengesit is.

 

BYLAE

 

HOOFSTUK 1

 

Woordomskrywings

1.    In hierdie reŽls beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, dieselfde betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

 

"advertensie" enige skriftelike, geÔllustreerde, visuele of ander beskrywende stof of mondelinge verklaring of verwysing-

(a)    wat in 'n nuusblad, tydskrif, pamflet of ander publikasie verskyn;

(b)    wat onder lede van die publiek versprei word;

(c)    wat op mure, vensters of borde aangebring is of verskyn; of

(d)    wat op enige ander wyse hoegenaamd onder die aandag van lede van die publiek gebring word,

en wat bedoel is om-

(i)    'n spesifieke praktyk of 'n spesifieke praktisyn se tegniek of behandeling te bevorder;

(ii)    'n praktisyn se professionele vaardigheid of kennis bekend te stel;

(iii)    'n produk of saak of inrigting of organisasie van watter aard ook al, vir watter doel ook al en op watter wyse ook al bekend te stel,

en het "adverteer" 'n ooreenstemmende betekenis;

"artikel" 'n artikel in die Wet;

"bona fide-pasiŽnt" 'n pasiŽnt wat op enige tydstip vantevore deur die betrokke praktisyn behandel is.

 

HOOFSTUK 2

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGES

2.    Behoudens die voorbehoudsbepaling in artikel 35, word hierby bepaal dat die handelinge of versuime in hierdie hoofstuk uiteengesit, geag handelinge of versuime te wees ten opsigte waarvan die raad tugstappe kragtens Hoofstuk 4 van die Wet teen 'n geregistreerde verpleegkundige kan doen.

 

Praktyk

3.    Opsetlike of nalatige versuim om sodanige handelinge ten opsigte van die diagnosering, behandeling, versorging, voorskryf, samewerking, verwysing, ko-ordinering en pasiŽntvoorspraak as wat die bestek van sy beroep toelaat, uit te voer.

4.    Opsetlike of nalatige versuim om die gesondheidstatus van 'n pasiŽnt wat onder sy sorg of beheer is, te handhaaf en om die naam, persoon en besittings van so 'n pasiŽnt te beskerm, deur-

(a)    korrekte pasiŽntidentifisering;

(b)    die vasstel van die pasiŽnt se gesondheidstatus en die fisiologiese reaksies van die liggaam op siektetoestande, trauma en stress;

(c)    die korrekte administrasie van behandeling, medikasie en sorg;

(d)    die voorkoming van ongelukke, besering of ander trauma;

(e)    die voorkoming van die verspreiding van infeksie;

(f)    die nagaan van alle vorme van diagnostiese en terapeutiese tussentredes vir die indiwidu;

(g)    spesifieke sorg en behandeling van ernstige siekes, versteurdes, verwardes, bejaardes, suigelinge en kinders, die bewustelose pasiŽnt, die pasiŽnt met kommunikasieprobleme en die kwesbare en hoŽ-risiko pasiŽnt; en

(h)    die monitor van alle vitale tekens by die betrokke pasiŽnt.

5.    Opsetlike of nalatige versuim om duidelike en akkurate rekords te hou van alle handelinge wat hy in verband met 'n pasiŽnt verrig.

6.    Om voor te gee om die handelinge van 'n persoon geregistreer kragtens die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheidsdiensberoepe, 1974 (Wet 56 van 1974), en die Wet op Aptekers, 1974 (Wet 53 van 1974), te verrig, tensy die verpleegkundige ook in sodanige hoedanigheid geregistreer is.

 

Adverteer

7. (1)    Behoudens die bepalings van subreŽl (2) mag 'n verpleegkundige nie-

(a)    adverteer nie;

(b)    toelaat dat sy naam in 'n professionele hoedanigheid gebruik word in verband met advertensies nie.

(2)    Die volgende handelinge van 'n verpleegkundige word nie as adverteer beskou nie:

(a)    'n Mededeling aan 'n bona fide-pasiŽnt betreffende verandering van adres, spreekure en telefoonnommers of die aangaan of die ontbinding van 'n vennootskap, mits sodanige mededeling aan die betrokke pasiŽnt gerig is en in 'n koevert versend word;

(b)    'n mededeling aan 'n ander verpleegkundige, vroedvrou, geneesheer, tandarts, lid van 'n aanvullende gesondheidsdiensberoep, maatskaplike werker, hospitaal, persoon of instelling deur die raad goedgekeur, dat hy 'n praktyk begin het, mits sodanige mededeling aan die betrokke persone gerig is en in 'n koevert versend word;

(c)    die inskrywing, in gewone druk, van sy naam, beroep, veld van praktyk, huis- en spreekkameradres en -telefoonnommers en die naam, beroep en veld van praktyk van 'n vennoot, in 'n amptelike telefoongids;

(d)    die publikasie van artikels van 'n gesondheidswetenskaplike aard in professionele tydskrifte en boeke in verband met gesondheid, met vermelding van sy naam en professionele kwalifikasies;

(e)    die bekendmaking van sy menings oor onderwerpe van 'n gesondheidswetenskaplike aard in die lekepers of oor die radio of televisie of die gee van 'n lesing of hou van 'n toespraak vir 'n lekegehoor, met vermelding van sy naam, waar sodanige verpleegkundige-

(i)    in 'n voltydse of deeltydse hoedanigheid in gesondheidsdienste of na-sekondÍre onderwysinstellings dien en nie in 'n private praktyk staan nie; of

(ii)    as 'n beampte of lid van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging of van die raad en in opdrag van sodanige vereniging of die raad optree;

(f)    die gebruik van 'n naamplaat soos bepaal in reŽl 8 of reŽl 9;

(g)    die gebruik van skryfbehoeftes soos bepaal in reŽl 10;

(h)    die handelinge gemeld in reŽl 12(2) of reŽl 18(3); en

(i)    die bevordering van die belange van 'n organisasie geregistreer kragtens die Nasionale Welsynswet, 1978 (Wet 100 van 1978), 'n professionele verplegingsvereniging of -genootskap, 'n gesondheidsdiens op enige vlak van regering, 'n opvoedkundige diens deur die raad goedgekeur en enige ander organisasie, liggaam of inrigting deur die raad goedgekeur.

 

Naamplate

8. (1)    Die permanente spreekkamers van 'n verpleegkundige wat in private praktyk staan moet, en die permanente woonplek van so 'n verpleegkundige mag aangedui word alleenlik met 'n naamplaat soos in hierdie reŽl bepaal, wat nie groter mag wees nie as 360mm x 210mm en waarop alleenlik die verpleegkundige se-

(a)    titel, voorletters en van;

(b)    geregistreerde beroep en veld van praktyk;

(c)    professionele kwalifikasie of kwalifikasies waarvan die gebruik in sodanige verpleegkundige se geval deur die raad gemagtig is;

(d)    telefoonnommer(s); en

(e)    spreekure

mag verskyn: Met dien verstande dat waar 'n verpleegkundige verkies dat besonderhede betreffende telefoonnommers en spreekure nie op sodanige naamplaat aangebring word nie, 'n aparte plaat, nie groter nie as 360mm x 210mm, met die verpleegkundige se telefoonnommer(s) en spreekure daarop, direk onder sodanige naamplaat aangebring mag word.

(2) (a)    In die geval van 'n rondreispraktyk word die verpleegkundige se spreekkamers aangedui alleenlik met 'n naamplaat soos in subreŽl (1) bepaal, met die byvoeging van die dae en spreekure wanneer genoemde verpleegkundige by genoemde spreekkamers beskikbaar is.

(b)    Die verdere inligting in paragraaf (a) bepaal, mag op 'n aparte plaat of oppervlakte, wat nie groter as 360mm x 210mm mag wees nie, aangedui word.

(3)    Hoogstens een naamplaat kan vertoon word by elke ingang van 'n gebou waarin 'n verpleegkundige se spreekkamers geleŽ is en een aan of langs die deur van sodanige spreekkamers: Met dien verstande dat 'n naamplaat met die voorafverkreŽ goedkeuring van die raad op 'n buitemuur of pilaar van sodanige gebou aangebring mag word waar sodanige gebou nie oor geskikte fasiliteite vir die aanbring van 'n naamplaat beskik nie: Met dien verstande voorts dat die besonderhede in subreŽl (1) bepaal, met die voorafverkreŽ goedkeuring van die raad in 'n omraamde ruimte van 360mm x 210mm aangebring mag word op 'n glasvenster so na moontlik aan die ingang van die gebou waarin die spreekkamers geleŽ is, waar sodanige gebou oor geen fasiliteite vir die aanbring van 'n naamplaat beskik nie.

(4)    Waar daar in die voorportaal of op die grondvloer van 'n gebou waarin 'n verpleegkundige se spreekkamers geleŽ is, fasiliteite is vir die toon van die huurders se name, mag die verpleegkundige se titel, voorletters, van en beroep op sodanige plekke aangedui word.

(5)    'n Plaat met net die voorletters en van van 'n verpleegkundige en 'n rigtingwyser daarop, mag in die gang van die vloer waar 'n verpleegkundige se spreekkamers geleŽ is, vertoon word.

9. (1)    Indien 'n verpleegkundige die praktyk van 'n ander verpleegkundige oorneem of indien 'n vennoot in die praktyk afsterwe of uittree, kan die naamplaat van die betrokke voorganger, afgestorwe of uitgetrede vennoot vir hoogstens 12 maande na die datum van sodanige oorname, afsterwe of uittrede bly vertoon word, gedurende welke periode die naam van die persoon wat die praktyk oorgeneem het, op sodanige naamplaat moet verskyn.

(2)    Indien 'n verpleegkundige na spreekkamers by 'n nuwe adres verhuis, mag 'n kennisgewing te dien effekte, met vermelding van die nuwe adres van sy spreekkamers, vir hoogstens 12 maande na die datum van sodanige verhuising, by sy vorige adres vertoon word.

 

Skryfbehoeftes (insluitende visitekaartjies)

10.    Slegs die volgende inligting mag op professionele skryfbehoeftes verskyn:

(a)    Die naam van die verpleegkundige en vennoot indien enige;

(b)    die geregistreerde beroep, veld van praktyk en afkortings ten opsigte van kwalifikasies wat deur die raad geregistreer is;

(c)    adresse en telefoonnommers;

(d)    spreekure.

 

Werwing

11.    'n Verpleegkundige mag nie, hetsy persoonlik of deur bemiddeling van 'n agent of op enige ander manier, 'n pasiŽnt vir homself of vir enige ander persoon werf of lok nie.

 

Rondreispraktyk

12. (1)    'n Rondreispraktyk mag beoefen word waar 'n verpleegkundige op 'n gereelde basis in sodanige praktyk 'n volle en bevredigende diens aan sy pasiŽnte lewer.

(2)    Sodanige diens moet ten minste een keer per maand gelewer word en moet soortgelyk wees aan die diens wat hy lewer in die plek waar hy sy hoofpraktyk beoefen.

(3)    Behoudens die bepalings van reŽl 8(2)(a) en (b) mag 'n verpleegkundige sy voorneme om 'n plek te besoek, bekendmaak aan die persone genoem in reŽl 7(2)(a) en (b).

 

FinansiŽle belang

13.    'n Verpleegkundige mag nie-

(a) (i)    enige kommissie of vergoeding, geldelik of andersins, van vervaardigers van, of handelaars in medisyne, middels of enige uitrusting, apparaat, instrument, toestel of materiaal wat in die loop van sy praktykvoering gebruik word of aan pasiŽnte voorgeskryf word, aanneem of daarop aanbring nie; 

(ii)    aan enigiemand enige kommissie of vergoeding, geldelik of andersins, betaal of gee of enigiets aanbied vir die aanbeveling van pasiŽnte nie;

(iii)    enige kommissie of vergoeding, geldelik of andersins, van iemand aanvaar vir die aanbeveling van pasiŽnte nie;

(b)    enige gelde wat vir 'n diens gevorder word, met enigiemand anders as 'n vennoot deel nie, tensy sodanige verdeling eweredig is met die omvang van sodanige ander persoon se deelname aan die lewering van sodanige diens.

(c)    hoŽr vergoeding as die vergoeding kragtens artikel 45(1)(r) van die Wet voorgeskryf vir die lewering van professionele dienste van iemand vorder.

 

Sertifikate

14. (1)    'n Sertifikaat wat van 'n verpleegkundige in sy professionele hoedanigheid verlang word, kan alleenlik deur sodanige verpleegkundige uitgereik word indien hy as verpleegkundige, as gevolg van sy persoonlike waarneming of as gevolg van wat die pasiŽnt hom meegedeel het, daarvan oortuig is dat die feite in so 'n sertifikaat vermeld, korrek is.

(2)    Waar sodanige sertifikaat alleenlik op grond van die mededeling van 'n pasiŽnt of ander persoon uitgereik is, moet sodanige feit spesifiek in sodanige sertifikaat vermeld word.

 

Professionele geheimhouding

15. (1)    Behoudens die bepalings van subreŽl (2) mag 'n verpleegkundige geen inligting aangaande 'n pasiŽnt, wat in sy professionele hoedanigheid tot sy kennis gekom het, bekendmaak nie.

(2)    Hierdie reŽl is nie van toepassing nie indien sodanige inligting bekendgemaak word-

(a)    met die uitdruklike toestemming-

(i)    van 'n meerderjarige pasiŽnt;

(ii)    van die ouer of voog van 'n minderjarige pasiŽnt; of

(iii)    van die langslewende gade of meerderjarige kind van 'n pasiŽnt wat oorlede is;

(b)    waar 'n geregshof so gelas of waar 'n verpleegkundige andersins regtens daartoe verplig is;

(c)    in die uitsluitlike belang van 'n pasiŽnt wat nie in staat is nie of onbevoeg is om self toestemming te verleen; of

(d)    in 'n professionele konsultasie met iemand wat betrokke is by die behandeling van die pasiŽnt, of in die uitsluitlike belang van die pasiŽnt, met enigiemand anders.

 

Geneesmiddels, apparate en prosesse

16.    Geen gebruik mag in 'n praktyk gemaak word nie van-

(a)    enige vorm van behandeling, apparaat of proses wat geheim is of wat voorgegee word 'n geheim te wees;

(b)    enige apparaat wat by ondersoek deur die raad nie in staat blyk te wees om te voldoen aan die aansprake wat ten opsigte daarvan gemaak word nie;

(c)    diagnostiese en behandelingsmetodes wat nie voldoen aan die aanvaarde standaarde soos van tyd tot tyd deur die raad bepaal nie.

 

Verhindering

17.    'n Verpleegkundige mag nie 'n pasiŽnt of 'n persoon wat regmatig namens 'n pasiŽnt optree, wat die advies van of behandeling deur 'n ander persoon wil verkry wat by wet gemagtig is om persone aangaande hul gesondheid te adviseer of te behandel, verhinder om met sodanige persoon te konsulteer nie.

 

Handelinge en vertoning van sertifikate

18. (1)    Behalwe in geval van nood mag 'n verpleegkundige nie 'n handeling verrig-

(a)    wat nie op sy geregistreerde beroep betrekking het nie;

(b)    waarvoor hy onvoldoende opleiding of ondervinding het.

(2)    'n Verpleegkundige mag nie-

(a)    spreekkamers gebruik met 'n verbinding met of deurgang na 'n perseel of gedeelte daarvan waar 'n ander besigheid, ambag, werk of beroep as die beroep waarin hy ingevolge die Wet geregistreer is, bedryf of beoefen word nie: Met dien verstande dat die ingang en gange van 'n openbare gebou waarin sy spreekkamers geleŽ is, of 'n verbinding wat nie deur pasiŽnte gebruik mag word nie, nie as 'n ongeoorloofde verbinding of deurgang beskou word nie.

(b)    enige besigheid, ambag, werk of beroep buiten die beroep waarin hy ingevolge die Wet geregistreer is, vanuit sy spreekkamers bedryf of beoefen nie, behalwe met die voorafverkreŽ skriftelike toestemming van die raad en onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die raad bepaal; of

(c)    sonder voorafverkreŽ skriftelike toestemming van die raad spreekkamers met iemand anders as 'n persoon bedoel in reŽl 19(1)(a) deel nie.

(3)    'n Praktisyn mag slegs die volgende sertifikate in sy spreekkamers vertoon:

(a)    Sertifikate, diplomas en grade wat betrekking het op die beroep waarin hy geregistreer is; en

(b)    lidmaatskapsertifikate van professionele verenigings waarby hy geaffilieer is.

(4)    'n Verpleegkundige moet die registrasiesertifikaat wat ingevolge die Wet aan hom uitgereik is, duidelik in sy spreekkamers vertoon.

 

Samewerking, vennootskap en dienskontrakte

19. (1)    Behoudens die bepalings van subreŽl (2) mag 'n verpleegkundige nie in die beoefening van sy geregistreerde beroep-

(a)    in vennootskap tree nie of waar sodanige vennootskap alreeds tydens die inwerkingtreding van hierdie reŽls bestaan, anders as met die raad se toestemming en onderworpe aan voorwaardes wat die raad bepaal, dit in stand hou of saamwerk met 'n persoon wat nie-

(i)    ingevolge die Wet geregistreer of ingeskryf is nie;

(ii)    ingevolge enige ander wet geregistreer is nie ten opsigte van 'n beroep wat deur die raad in die openbare belang en met inagneming van professionele etiek as 'n aanvaarbare beroep vir die doeleindes van vennootskap of professionele samewerking, na gelang van die geval, goedgekeur is;

(b)    'n dienskontrak wat hy aangegaan het, eensydig sonder toestemming van die ander party breek nie;

(c)    weier of op opsetlike of nalatige wyse in gebreke bly om enige wettige pligte waarvoor hy in diens geneem is uit te voer nie;

(d)    enige persoon op enige wyse in onwettige praktyk of handeling ondersteun of behulpsaam wees nie;

(e)    iemand in diens neem om verpleeghandelinge te verrig, wat nie kragtens die Wet geregistreer of ingeskryf is nie.

(2)    SubreŽl (1) is nie van toepassing in noodgevalle nie.

 

Tender

20.    'n Verpleegkundige mag nie vir 'n voltydse, deeltydse of enige ander soort verpleegkundige aanstelling tender nie.

 

Supersessie

21.    'n Verpleegkundige mag nie-

(a)    die plek neem van 'n ander verpleegkundige of vroedvrou wat in beheer is van 'n geval ten opsigte waarvan hy saam met of ten behoewe van sodanige verpleegkundige of vroedvrou opgetree het, uitgesonderd met toestemming van sodanige verpleegkundige of vroedvrou wat oorspronklik in beheer van die geval was, tensy die toestemming onredelik geweier word of tensy geen ander verpleegkundige, verloskundige of geneeskundige hulp beskikbaar is nie;

(b)    'n geval van 'n ander verpleegkundige of vroedvrou oorneem nie tensy hy oortuig is dat die pasiŽnt of persoon in beheer van die geval, sodanige verpleegkundige of vroedvrou in kennis gestel het dat hy sy dienste nie langer nodig het nie.

 

Vertraging in die verkryging van geneeskundige hulp

22. Ooreenkomstig die vereistes van die omstandighede en die erns van 'n pasiŽnt se toestand, mag 'n verpleegkundige nie versuim-

(a)    om die pasiŽnt vir geneeskundige versorging te verwys waar sodanige versorging buite die bestek van 'n verpleegkundige se praktyk is en mag nie sodanige verwysing vertraag nie;

(b)    om te doen wat hy kan om 'n lewe te red, agteruitgang in die gesondheidstoestand van 'n pasiŽnt te keer, om gebrek te voorkom of om pyn en lyding te verminder nie;

(c)    om in omstandighede waar 'n pasiŽnt in sodanige verpleegkundige se sorg is maar die beheer oor die geneeskundige behandeling van 'n pasiŽnt by 'n ander persoon as die verpleegkundige berus, sonder redelike gronde enige mondelinge of skriftelike voorskrifte of enige versoek wat deur daardie persoon met betrekking tot die geneeskundige behandeling van sodanige pasiŽnt deur daardie persoon aan die verpleegkundige gerig is, uit te voer of waar sodanige voorskrif of versoek nie uitgevoer word nie, sodanige persoon so gou prakties moontlik van die nie-uitvoering in kennis te stel nie.

 

Professionele reputasie van ander persone

23.    'n Verpleegkundige mag nie ongeregverdigde insinuasies, uitdruklik of by implikasie, op die eerbaarheid of professionele reputasie, vaardigheid, kennis, dienste of kwalifikasies van enige persoon wat onder die Wet of enige ander wet geregistreer of ingeskryf is, maak nie.

 

Verhouding tot die raad, sy lede en amptenare

24.    'n Verpleegkundige mag nie enige opsetlike handeling verrig wat daarop bereken is om-

(a)    die raad, 'n komitee van die raad of die registrateur te verhinder om 'n plig wat wettiglik deur die raad, sodanige komitee of die registrateur verrig mag word, uit te voer nie;

(b)    die raad of enige lid of amptenaar van die raad te minag of in diskrediet te bring nie.

 

Uitbuiting

25.    'n Verpleegkundige mag nie toelaat dat hy op 'n manier wat nadelig is vir die openbare of professionele belang uitgebuit word nie.

 

Herroeping

26.    Die regulasies gepubliseer onder Goewermentskennisgewing R.1650 van 14 September 1973, soos gewysig deur Goewermentskennisgewing R.481 van 10 Maart 1978, word hierby herroep.

 

HOOFSTUK 3

GEREGISTREERDE VROEDVROUE

27.    Behoudens die voorbehoudsbepaling van artikel 35, word hierby bepaal dat die handelinge of versuime in hierdie hoofstuk uiteengesit, geag word handelinge of versuime te wees ten opsigte waarvan die raad tugstappe ingevolge Hoofstuk 4 van die Wet teen 'n geregistreerde vroedvrou kan doen.

28.    ReŽls 7 tot 25 is mutatis mutandis op 'n geregistreerde vroedvrou van toepassing.

29.    Opsetlike of nalatige versuim om sodanige handelinge ten opsigte van monitering, diagnosering, behandeling, versorging, voorskryf, samewerking, verwysing, koŲrdinering en pasiŽntvoorspraak uit te voer as wat die bestek van sy beroep toelaat.

30.    Opsetlike of nalatige versuim om die naam, persoon en besittings van 'n moeder en kind onder sy sorg of toesig in die loop van swangerskap, baring en die puerperium te beskerm deur-

(a)    die korrekte identifikasie van die moeder en kind;

(b)    die voorkoming van ongelukke, besering of ander trauma;

(c)    die voorkoming van infeksie en van die verspreiding van infeksie;

(d)    die kontrolering en monitering met redelike tussen pose van alle vorme van diagnostiese en terapeutiese tussentrede;

(e)    die spesifieke versorging en behandeling van die kwesbare hoŽrisiko-moeder en -kind, die ernstige sieke, die versteurde, die verwarde, die bewustelose pasiŽnt en die moeder met kommunikasieprobleme.

31.    Opsetlike of nalatige versuim om duidelike en akkurate rekords te hou van die verloop van swangerskap, baring en die puerperium en alle handelinge wat hy in verband met 'n moeder en kind verrig.

32.    Versuim om te voldoen aan die voorwaardes waaronder hy sy beroep mag beoefen, soos afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R.2488 van 26 Oktober 1990.

33.    Voorgee om die handelinge te verrig van 'n persoon wat ingevolge die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheidsdiensberoepe, 1974 (Wet No. 56 van 1974), of die Wet op Aptekers, 1974 (Wet No. 53 van 1974), geregistreer is, tensy die geregistreerde vroedvrou ook in sodanige hoedanigheid geregistreer is.

 

HOOFSTUK 4

INGESKREWE VROEDVROUE

34.    Behoudens die voorbehoudsbepaling van artikel 35, word hierby bepaal dat die handelinge of versuime in hierdie hoofstuk uiteengesit, geag word handelinge of versuime te wees ten opsigte waarvan die raad tugstappe ingevolge Hoofstuk 4 van die Wet teen 'n ingeskrewe vroedvrou kan doen.

35.    ReŽls 7 tot 25 is mutatis mutandis op 'n ingeskrewe vroedvrou van toepassing.

36.    Opsetlike of nalatige versuim om gesondheidsbehoeftes te identifiseer en die gesondheid van moeder en kind te bevorder deur sodanige handelinge en prosedures as wat die bestek van sy praktyk toelaat.

37.    Opsetlike of nalatige versuim om die naam, persoon en besittings van 'n moeder en kind onder sy sorg of toesig te beskerm deur-

(a)    die korrekte identifikasie van die moeder en kind;

(b)    die voorkoming van ongelukke, besering of ander trauma;

(c)    die voorkoming van infeksie en van die verspreiding van infeksie;

(d)    die uitvoering met redelike tussenpose van alle waarnemings en tussentredes terwyl die moeder en kind in sy sorg verkeer, en die rekordhouding daarvan.

38.    Versuim om te voldoen aan die voorwaardes waaronder hy sy beroep mag beoefen, soos afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R.2488 van 26 Oktober 1990.

39.    Voorgee om die handelinge te verrig van 'n persoon wat ingevolge die Wet, die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheidsdiensberoepe, No. 56 van 1974, of die Wet op Aptekers, No. 53 van 1974, geregistreer is.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer