Goewermentskennisgewing No. R.277
15 Februarie 1980
     soos gewysig deur
 
No. R.2189
31 Oktober 1980
No. R.815
30 April 1982
No. R.1818
23 Augustus 1985

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Betaling van Toelaes aan Lede van die Raad

 

Die Minister van Gesondheid vaardig kragtens artikel 45(1) en (4) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die volgende regulasies uit vir die betaling van toelaes aan lede van die raad ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R.255 van 14 Februarie 1975 soos gewysig deur Kennisgewings R.1861 van 8 Oktober 1976 en R.1513 van 21 Julie 1978:

 

1.    Aan 'n lid wat 'n vergadering van die raad of van 'n komitee van die raad bywoon, of anders besig is met sake van die raad, kan-

(1)    'n ledetoelaag van tien rand (R10) vir die eerste kalenderdag of gedeelte van 'n dag betaal word, en daarna vyf rand (R5) vir elke twaalf (12) uur of gedeelte daarvan, insluitende die tyd deur reis in beslag geneem indien dit meebring dat 'n lid van sy woondorp afwesig is;

(2)    'n verblyftoelaag betaal word van-

(a)    een-en-twintig rand en vyf-en-twintig sent (R21,25) vir elke ses (6) uur of gedeelte daarvan vir die tydperk van werklike bywoning van 'n vergadering of op die betrokke sake indien die vergadering of sake plaasvind op die woondorp van die lid; of

(b)    een-en-twintig rand en vyf-en-twintig sent (R21,25) vir elke ses (6) uur of gedeelte daarvan ten opsigte van 'n afwesigheid uit die woondorp van die lid van minder as vier-en-twintig (24) uur wat nie 'n oornagverblyf meebring nie; of

(c)    vyf-en-tagtig rand (R85) ten opsigte van afwesigheid uit die woondorp van die lid van minder as vier-en-twintig (24) uur wat 'n oornagverblyf meebring; of

(d)    vyf-en-tagtig rand (R85) vir die eerste vier-en-twintig (24) uur en daarna twee-en-veertig rand en vyftig sent (R42,50) vir elke twaalf (12) uur of gedeelte daarvan ten opsigte van 'n afwesigheid van meer as vier-en-twintig (24) uur uit die woondorp van die lid;

(3)    indien dit afwesigheid uit die woondorp van die lid meebring en-

(a)    indien die lid per spoor, lug of skip reis, die werklike reisgeld per trein (insluitende bybetaling vir 'n koepee) lugvaart of bootgeld betaal word: Met dien verstande dat 'n toelae vir verblyfkoste nie ten opsigte van 'n reistydperk per boot betaal word nie; of

(b)    indien die lid privaatvervoer gebruik, 'n motor-vervoertoelaag teen een van die volgende koerse: Met dien verstande dat die afstand nie eenhonderd-en-sestig (160) kilometer heen en terug te bowe gaan nie:

silinderinhoud  
tot en met 1600c.c.: 45c per km;
1601c.c. tot 2000c.c.: 50c per km;
2001c.c. tot 2500c.c.: 60c per km;
bo 2500c.c.: 65c per km.

Indien die afstand eenhonderd-en-sestig (160) kilometer heen en terug te bowe gaan, kan aan die lid een van die volgende bedrae betaal word welke ook al die hoogste is:

(i)    'n Motorvervoertoelaag teen die toepaslike koers vir eenhonderd-en-sestig (160) kilometer; of

(ii)    'n toelaag gelykstaande aan 'n eersteklas reiskaartjie per trein plus bybetaling vir 'n koepee asof die lid oor die kortste en vinnigste roete per spoor gereis het.

2.    Aan die president kan, benewens die toelaes waarna in regulasie 1 verwys word, ander toelaes betaal word waarop die raad van tyd tot tyd mag besluit.

3.    Die raad kan, in gevalle waar hy dit nodig ag, 'n verblyftoelaag op 'n hor skaal betaal as wat in regulasie 1 voorgeskryf word.

4.    Die betaling van enige toelaag is onderhewig aan die bepalings van artikel 45(1)(c) van die Wet.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer