Goewermentskennisgewing No. R. 683
14 April 1989
     soos gewysig deur
No. R. 8
8 Januarie 1993
No. R. 63
17 Januarie 1997
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Minimum Vereistes vir 'n Oorbruggingskursus vir Ingeskrewe Verpleegkundiges wat lei tot Registrasie as 'n Algemene Verpleegkundige of 'n Psigiatriese Verpleegkundige

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45 (1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"akademiese jaar" 'n tydperk van minstens 44 weke in enige kalenderjaar.

 

Voorwaardes vir registrasie

2.    'n Ingeskrewe verpleegkundige word kragtens artikel 16 van die Wet as 'n algemene of psigiatriese verpleegkundige, na gelang van die geval, geregistreer indien-

(a)    hy of sy aan 'n goedgekeurde verpleegskool onderrig en opleiding, bedoel in hierdie regulasies, ontvang het;

(b)    hy of sy as student geregistreer was kragtens die regulasies betreffende registers vir studente;

(c)    hy of sy die kursus voorgeskryf by regulasie 7(2) suksesvol voltooi het en aan die programdoelstellings uiteengesit in regulasie 7(1) voldoen het.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van verpleegskole

3. (1)    'n Verpleegskool word goedgekeur indien-

(a)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite vir die aanbieding van die onderrigprogram volgens die mening van die raad bevredigend is;

(b)    die onderrigprogram volgens die mening van die raad bevredigend is;

(c)    die persoon in beheer van die verpleegskool 'n geregistreerde verpleegkundige is teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verplegingsonderwys en 'n addisionele kwalifikasie in verplegingsadministrasie by die raad geregistreer is;

(d)    die fasiliteite vir kliniese praktika volgens die mening van die raad bevredigend is.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), kan die raad 'n verpleegskool goedkeur op die voorwaardes wat die raad bepaal.

 

Toelating tot die kursus

4. (1) (a)    'n Ingeskrewe verpleegkundige moet by die persoon in beheer van 'n verpleegskool aansoek doen om toelating tot die kursus bedoel in hierdie regulasies.

(b)    Sodanige aansoek moet vergesel gaan van-

(i)    bewys van huidige inskrywing as verpleegkundige;

(ii)    'n standerd 10- of gelykwaardige sertifikaat, tensy die raad anders bepaal.

(2)    'n Inskrywing as verpleegkundige moet vir die duur van die kursus tot en met die datum van publikasie van die uitslae van die eindeksamen van krag bly, by gebreke waarvan die duur van die kursus verleng moet word met 'n tydperk gelykstaande met die tydperk waartydens sodanige inskrywing nie meer van krag was nie.

 

Registrasie, terugplasing en staking en voltooiing van die kursus

5.    Ingevolge die regulasies betreffende registers vir studente bedoel in regulasie 2(b)-

(a)    moet 'n student om registrasie of om terugplasing op die register aansoek doen;

(b)    moet die persoon in beheer van 'n verpleegskool die raad in kennis stel indien 'n student om enige rede insluitende 'n oorplasing na 'n ander verpleegskool die kursus voor voltooiing staak;

(c)    moet die persoon in beheer van 'n verpleegskool die raad in kennis stel wanneer 'n student die kursus voltooi en 'n rekord van die teoretiese en kliniese onderrig wat die student deurloop het, by die raad indien.

 

Duur van die kursus

6. (1) (a)    Die duur van die kursus is twee akademiese jare.

(b)    Afwesigheidsverlof wat kragtens subregulasie (2) toegestaan word en siekteverlof wat kragtens subregulasie (3)(a) toegestaan word, is by hierdie tydperk van twee akademiese jare ingesluit, maar addisionele siekteverlof wat kragtens subregulasie (3)(b) toegestaan word, is nie aldus ingesluit nie.

(2)    Hoogstens 60 dae afwesigheidsverlof kan aan 'n student toegestaan word op sodanige tye gedurende die voorgeskrewe kursus wat die persoon in beheer van die verpleegskool besluit.

(3) (a)    Siekteverlof bereken teen 'n koers van 12 dae vir elke akademiese jaar van die kursus, en van 'n proporsionele aantal dae vir 'n korter tydperk, kan aan 'n student toegestaan word.

(b)    Siekteverlof bo en behalwe die siekteverlof bedoel in paragraaf (a) kan toegestaan word op voorwaarde dat sodanige addisionele siekteverlof ingewerk word.

(4) (a)    Met die kursus word van nuuts af begin indien 'n onderbreking voor die voltooiing van ses maande van die kursus voorkom, tensy die raad anders bepaal.

(b)    Geen erkenning vir vorige onderrig vir enige akademiese jaar van die kursus word verleen nie indien daar meer as een onderbreking in daardie jaar voorkom, tensy die raad anders bepaal.

(c)    Die tydperk van enige onderbreking moet ingewerk word, sodat die voorgeskrewe tydperk van die kursus voltooi word.

(d)    Vir doeleindes van hierdie regulasie beteken die uitdrukking "onderbreking"-

(i)    enige afwesigheid wat nie by hierdie regulasie voorgeskryf word nie; of

(ii)    'n oorplasing van een verpleegskool na 'n ander.

 

Die leergang

7. (1)    Programdoelstellings. - Die leergang moet voorsiening maak vir die persoonlike en professionele ontwikkeling van die student sodat hy by voltooiing van die kursus-

(a)    respek toon vir die waardigheid en uniekheid van die mens in sy sosiaal-kulturele en religieuse verband en hom as 'n psigologiese, fisiese en sosiale wese binne hierdie verband benader en verstaan;

(b)    vaardig is in die diagnosering van die mens se gesondheidsprobleme, die beplanning en implementering van terapeutiese optrede en verpleegsorg vir die individu op enige punt op die gesondheid/ siektekontinuum in alle stadia van die lewensiklus, asook sterwensbegeleiding, en in die evaluering daarvan;

(c)    in staat is om interaksie met pasiŽnte op so 'n wyse te rig en te beheer dat simpatieke en empatiese interaksie plaasvind;

(d)    in staat is om die etiese en morele kodes van die verpleegberoep te handhaaf en binne die voorskrifte van die tersaaklike wette te praktiseer;

(e)    in staat is om harmonieus binne die verpleegkundige en multidissiplinÍre span saam te werk volgens die beginsels van interafhanklikheid en medewerking vir die bereiking van 'n gemeenskaplike doel, en om pasiŽnte toepaslik te verwys;

(f)    in staat is om sy eie praktyk volgens eie kennis en vaardigheid af te baken, dit onafhanklik te beoefen en verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar;

(g)    in staat is om sy eie praktyk voortdurend te evalueer en verantwoordelikheid vir voortgesette professionele en persoonlike ontwikkeling te aanvaar;

(h)    'n ondersoekende en wetenskaplike benadering van praktykprobleme openbaar en bereid is om verandering te inisieer en te aanvaar;

(i)    in staat is om die beginsels van bestuur in 'n verplegingseenheid toe te pas;

(j)    in staat is om kliniese onderrig binne die verplegingseenheid te gee;

(k)    oor die kognitiewe, psigomotoriese en effektiewe vaardighede beskik wat as grondslag moet dien vir doeltreffende praktyk en vir voortgesette onderwys.

(2)    Die kurus bestaan uit die volgende vakke:

(a)    Toegepaste Sosiale Wetenskappe (insluitende Kommunikasievaardighede en Geestesgesondheid), waarvan die duur oor twee akademiese jare versprei word;

(b)    Etos en Professionele Praktyk (insluitende Saalbestuur en Kliniese Onderrig), waarvan die duur oor twee akademiese jare versprei word;

(c)    GeÔntegreerde Algemene of Psigiatriese Verpleegkunde, na gelang van watter registrasie die student verlang, waarvan die duur minstens twee akademiese jare is.

 

Bevorderings

8.    Om tot die tweede akademiese jaar bevorder te word, moet 'n student-

(a)    die eerste akademiese jaar voltooi; en

(b)    in die eksamen vir die eerste akademiese jaar slaag.

 

Eksamens

9. (1)    Die eksamens word afgeneem ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

(2)    Die kursus bedoel in hierdie regulasies word vir die doeleindes van die regulasies bedoel in subregulasie (1) 'n basiese kursus genoem.

(3)    Om tot die eksamen vir die eerste akademiese jaar toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, minstens 40 weke van die eerste akademiese jaar voltooi;

(b)    minstens 45% behaal in 'n stelsel van deurlopende evaluering deur die verpleegskool van die kliniese en teoretiese aspekte van algemene verpleegkunde of psigiatriese verpleegkunde; en

(c)    minstens 40% behaal in 'n eksamen van die verpleegskool in die vakke Etos en Professionele Praktyk.

(4)    Om tot die eindeksamen toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi;

(b)    minstens 45% behaal in 'n stelsel van deurlopende evaluering deur die verpleegskool van die kliniese en teoretiese aspekte van algemene verpleegkunde of psigiatriese verpleegkunde; en

(c)    teen die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 7 voldoen.

(5)    'n Kandidaat wat as gevolg van addisionele siekteverlof bedoel in regulasie 6(3)(b) wat ingewerk moet word, nie aan die vereistes vir toelating tot 'n eksamen voldoen nie kan deur die raad tot die eksamen toegelaat word indien-

(a)    die persoon in beheer van die verpleegskool nie later nie as die voorgeskrewe sluitingsdatum 'n skriftelike aansoek vir die toelating van die kandidaat by die raad indien; en

(b)    dit moontlik is om die addisionele siekteverlof in te gewerk het teen nie later nie as die einde van die maand wat volg op die maand waarin die eksamen afgeneem word.

(6)    Die eksamen vir die eerste akademiese jaar bestaan uit twee gedeeltes, naamlik-

(a)    'n skriftelike gedeelte van twee vraestelle van drie uur elk in die vakke GeÔntegreerde Algemene Verpleegkunde I en Sosiale Wetenskappe I, of GeÔntegreerde Psigiatriese Verpleegkunde I en Sosiale Wetenskappe I; en

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

(7)    Die eindeksamen bestaan uit drie gedeeltes, naamlik-

(a)    'n skriftelike gedeelte van een vraestel van drie uur in die vakke GeÔntegreerde Algemene Verpleegkunde II of GeÔntegreerde Psigiatriese Verpleegkunde II;

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word; en

(c)    'n skriftelike gedeelte van een vraestel van drie uur in die vakke Etos en Professionele Praktyk (insluitende Saaladministrasie en Kliniese Onderrig) en Sosiale Wetenskappe II.

 

Registrasie

10.    'n Kandidaat wat die kursus suksesvol voltooi het, word ingevolge die regulasies betreffende registers, sonder die betaling van gelde, as 'n algemene verpleegkundige of psigiatriese verpleegkundige geregistreer nadat die kennisgewing en rekord in regulasie 5(c) bedoel, ingedien is.

 

Toepassing van regulasies

11. (1)    Behoudens die bepalings van regulasie 12, is hierdie regulasies van toepassing op alle oorbruggingskursusse vir ingeskrewe verpleegkundiges in die Republiek wat tot registrasie as 'n algemene verpleegkundige of psigiatriese verpleegkundige lei.

 

Oorgangsklousule

12. (1)    Behoudens die bepalings van subregulasie (2), doen die regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van-

(a)    die regulasies bedoel in artikel 46(2) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 6 van 1978) (Transkei), afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 683 van 14 April 1989, hierna "die 1989-regulasies" genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag sal bly;

(b)    die regulasies afgekondig kragtens die Wet op Gesondheids- en Verwante Beroepe, 1985 (Wet No. 33 van 1985) (Bophuthatswana), by Goewermentskennisgewing No. 51 van 23 Maart 1990, hierna "die 1990-regulasies" genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag sal bly.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), word geen persoon na 31 Desember 1996 toegelaat om hom of haar vir 'n kursus bedoel in die 1989- of 1990-regulasies te laat inskryf nie.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer