Goewermentskennisgewing No. R. 2489
26 Oktober 1990
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Beheer oor die Praktyk van Ingeskrewe Vroedvroue

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling het kragtens artikel 45(1)(q) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie regulasies beteken-

"bepaalde beampte" die mediese gesondheidsbeampte van 'n plaaslike bestuur of, waar so 'n amp nie bestaan nie of vakant is, die geregistreerde verpleegkundige in beheer van verplegingsdienste van sodanige plaaslike bestuur.

 

Hou van lyste van ingeskrewe vroedvroue in privaatpraktyk deur bepaalde beamptes

2. (1)    Elke bepaalde beampte hou 'n lys van ingeskrewe vroedvroue wat binne sy regsgebied 'n privaatpraktyk beoefen en oefen oor hulle praktyk beheer uit ingevolge hierdie regulasies.

(2)    'n Ingeskrewe vroedvrou se naam, adres, bevolkingsgroep, geboortedatum, huwelikstaat en die datum waarop sy naam op die lys bedoel in subregulasie (1) geplaas is, word op die lys aangeteken.

(3)    Die datum van inskrywing by die raad en bewys van jaarlikse hernuwing van inskrywing word deur die bepaalde beampte aangeteken.

 

Verwydering van naam van lys

3. (1) (a)    'n Bepaalde beampte moet die naam van 'n ingeskrewe vroedvrou van die lys bedoel in regulasie 2(1) verwyder indien-

(i)    sy naam van die raad se rol verwyder word;

(ii)    hy dit skriftelik versoek;

(iii)    hy na die regsgebied van 'n ander plaaslike bestuur verhuis het;

(iv)    hy oorlede is.

(2)    Die bepaalde beampte moet 'n ingeskrewe vroedvrou per geregistreerde pos van sodanige verwydering in kennis stel.

(3)    'n Ingeskrewe vroedvrou kan aansoek doen om herinskrywing van sy naam op die lys.

 

Inspeksie van die praktyk van ingeskrewe vroedvroue

4. (1)    Die bepaalde beampte moet minstens een keer elke ses maande, hetsy persoonlik of deur 'n verteenwoordiger wat skriftelik deur hom daartoe gemagtig is, die volgende ten opsigte van elke ingeskrewe vroedvrou wie se naam op die lys verskyn ondersoek:

(a)    Die rekords wat hy kragtens Goewermentskennisgewing No. R. 2488 van 26 Oktober 1990 moet aanhou;

(b)    die toestand van die toerusting en materiaal wat 'n ingeskrewe vroedvrou kragtens Goewermentskennisgewing No. R. 2488 van 26 Oktober 1990 te alle tye beskikbaar moet hê.

(2)    'n Bepaalde beampte moet-

(a)    enige ongerymdheid of tekortkoming in die rekords, toerusting of materiaal van 'n ingeskrewe vroedvrou wat tydens 'n subregulasie (1) bedoelde ondersoek vasgestel word, onder die aandag van sodanige ingeskrewe vroedvrou bring en hom versoek om die ongerymdheid of tekortkoming onverwyld reg te stel; en

(b)    indien die ingeskrewe vroedvrou weier of versuim om aan sodanige versoek te voldoen, die geval aan die raad rapporteer.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer