Goewermentskennisgewing No. R. 48
22 Januarie 1982
     soos gewysig deur
No. R. 1432
1 Julie 1983
No. R. 2563
15 November 1985
No. R. 2189
19 November 1993
No. R. 71
17 Januarie 1997
 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Diploma in Kliniese Verpleegkunde, Gesondheidsdiagnose, -Behandeling en -Sorg

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op die aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van skole

1. (1)    'n Skool kan goedgekeur word indien-

(a)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite om die onderrigprogram aan te bied volgens mening van die raad bevredigend is;

(b)    die onderrigprogram volgens mening van die raad bevredigend is;

(c)    'n persoon wat as 'n algemene verpleegkundige geregistreer is en teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig en 'n addisionele kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is, by die raad as die persoon in beheer van die skool aangedui word;

(d)    lede van die verpleegpersoneel wat aan die kliniese onderrig van studente deelneem, geregistreerde algemene verpleegkundiges is teenoor wie se name die addisionele kwalifikasie geregistreer is.

(2)    Nieteenstaande die voorwaardes in hierdie regulasie voorgeskryf, kan die raad 'n skool goedkeur selfs al kan daar nie aan al die voorwaardes voldoen word nie. Goedkeuring kan op voorwaardes wat die raad mag bepaal, verleen word.

 

Toelating tot die kursus

2.    'n Kandidaat moet aan die persoon in beheer van die skool voorlę:

(a)    bewys van lopende registrasie as 'n algemene verpleegkundige. Hierdie registrasie moet dwarsdeur die voorgeskrewe tydperk vir die kursus en totdat die uitslae van die eksamen gepubliseer word, in stand gehou word, by versuim waarvan die tydperk van die kursus wat deurloop is vanaf die datum van skrapping uit die register tot die datum van terugplasing, verbeur word;

(b)    'n seniorsertifikaat of 'n gelykwaardige kwalifikasie, tensy die raad anders bepaal.

 

Registrasie, terugplasing, staking en voltooiing van die kursus

3.    Ingevolge die regulasies betreffende die registers vir studente-

(a)    moet 'n student om registrasie of terugplasing op die register aansoek doen;

(b)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel indien 'n student die kursus om enige rede voor voltooiing staak, insluitende 'n oorplasing na 'n ander skool;

(c)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel wanneer 'n student die kursus voltooi.

 

Duur van die kursus

4. (1)    Die kursus duur minstens een akademiese jaar van minstens tweehonderd (200) dae (diensvrydae uitgesluit).

(2)    Indien 'n student van een skool na 'n ander oorskakel of die kursus voor voltooiing staak, moet die kursus opnuut hervat word, tensy die raad anders bepaal.

 

Die leergang

(Die leergang moet saam met die direktief wat 
van die raad verkrygbaar is, gelees word)

5.    Opmerkings-

(i)    Al die vakke van die leergang moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gedoseer word;

(ii)    die etiese grondslae van verpleging moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(iii)    die wet wat die praktyk van verpleging beheer, met inbegrip van die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak, die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak, die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegassistente wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak, en die wetgewing wat op die verskillende aspekte van die leergang van toepassing is, moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gedoseer word;

(iv)    medies-geregtelike risiko's moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(v)    die maatskaplike, psigologiese, kulturele en fisiese verwantskap in gesondheid en siekte moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(vi)    die voorkomende, bevorderende, kuratiewe en rehabilitatiewe aspekte moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(vii)    die wetenskaplike beginsels onderliggend aan verpleging moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(viii)    Mikrobiologie, Parasitologie en Farmakologie moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word.

(1)    Algemene siektetoestande.

(2)    Kliniese verpleging (farmakologie en ander) in gesondheidsdiagnose, -behandeling en -sorg.

(3)    Gesondheidsorgsisteme.

(4)    Navorsingsmetodologie en interpretasie van data.

 

Lesings, kliniese onderrig en praktika

6.    Studente moet dwarsdeur die kursus sowel teoretiese as kliniese onderrig in die vakke soos in die leergang in regulasie 5 voorgeskryf, ontvang en praktika deurloop.

 

Eksamens

7. (1)    Die eksamen bestaan uit twee gedeeltes, naamlik-

(a)    'n skriftelike gedeelte van twee vraestelle van drie uur elk; en

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

(2)    Om tot die eksamen toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi;

(b)    volgens die evaluering van die verpleegskool waar die kursus deurloop is, ten opsigte van houding, benadering, insig, kennis en vaardighede bevoeg en geskik wees vir toelating; en

(c)    op die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 6 voldoen.

(3)    Die eksamen word afgeneem ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

(4)    Die kursus bedoel in hierdie regulasies word vir die doeleindes van die toepassing van die regulasies bedoel in subregulasie (3) 'n nabasiese kursus genoem.

 

Registrasie van addisionele kwalifikasie

8.    Aan 'n kandidaat wat in die eksamen geslaag het, word 'n sertifikaat van registrasie van die addisionele kwalifikasie sonder betaling van enige gelde uitgereik: Met dien verstande dat die kennisgewing in regulasie 3(c) voorgeskryf, ingedien is.

 

Toepassing van hierdie regulasies

9.    Behoudens die bepalings van regulasie 10, is hierdie regulasies van toepassing op alle kursusse in die Republiek van Suid-Afrika wat tot die registrasie van 'n addisionele kwalifikasie in die Kliniese Verpleegkunde, Gesondheidsdiagnose, -Behandeling en -Sorg, lei.

 

Oorgangsklousule

10. (1)    Behoudens die bepalings van subregulasie (2), doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van-

(a)    die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984), van die Republiek Ciskei, by Goewermentskennisgewing No. 14 van 1987, hierna die 1987-regulasies genoem, wat tot 31 Augustus 1997 van krag bly; en

(b)    die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Gesondheids- en Verwante Beroepe, 1985 (Wet No. 33 van 1985), van die Republiek Bophuthatswana, by Goewermentskennisgewing No. 51 van 23 Maart 1990, hierna die 1990-regulasies genoem, wat tot 31 Augustus 1997 van krag bly.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), mag geen persoon na 31 Desember 1996, vir 'n kursus bedoel in die 1987- of 1990-regulasies inskryf nie.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer