Goewermentskennisgewing No. R. 212
19 Februarie 1993
     soos gewysig deur
No. R. 74
17 Januarie 1997
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Kursus in Kliniese Verpleegkunde wat tot Registrasie van 'n Addisionele Kwalifikasie Lei

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45 (1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies vervat in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.     In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"akademiese jaarkursus" minstens 90 onderrigperiodes van 40 minute elk;

"kliniese verplegingskwalifikasie" 'n kwalifikasie in een van die volgende studierigtings:

(a)    Bedryfsgesondheidsverpleegkunde;

(b)    Gemeenskapsverpleegkunde;

(c)    Gerontologiese Verpleegkunde;

(d)    Kinderverpleegkunde;

(e)    Mediese en Chirurgiese Verpleegkunde;

(f)    Psigiatriese Verpleegkunde;

(g)    Verloskundige en Neonatale Verpleegkunde;

"kursus" 'n deur die raad goedgekeurde program van onderrig en opleiding wat deur 'n goedgekeurde verpleegskool soos in regulasie 3 bedoel, aangebied word en wat lei tot 'n kliniese verplegingskwalifikasie wat aan die houer daarvan die reg verleen om sodanige kwalifikasie kragtens artikel 22 van die Wet as 'n addisionele kwalifikasie te registreer;

"studierigting" die toepaslike vakkeuse vir een van die kwalifikasies wat nodig is vir die verwerwing van 'n kliniese verplegingskwalifikasie.

 

Instelling van 'n kliniese kursus

2.    Daar word hierby 'n kursus ingestel wat lei tot die verwerwing van 'n kliniese verplegingskwalifikasie.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van 'n verpleegskool

3. (1)    'n Verpleegskool kan vir die aanbieding van 'n kursus bedoel in hierdie regulasies, deur die Raad goedgekeur word indien-

(a)    dit 'n verpleegskool is wat goedgekeur is om 'n kursus aan te bied wat lei tot die registrasie van verpleegkundiges (algemene, psigiatriese en gemeenskapsverpleegkundiges) en vroedvroue;

(b)    die leergang vir die kursus, insluitende die evalueringstelsel, deur die Raad goedgekeur is;

(c)    die organisatoriese struktuur en fasiliteite van die verpleegskool voorsiening maak vir die voortgesette aanbieding van die leergang en die bereiking van die kursusdoelstellings in regulasie 6 bedoel; en

(d)    die kwalifikasies van die persone wat deelneem aan die teoretiese en kliniese onderrig van die studente, na die mening van die Raad bevredigend is.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1) kan die Raad 'n verpleegskool goedkeur op voorwaardes wat wesenlik ooreenstem met die vereistes van daardie subregulasie.

 

Toelating tot 'n kursus en die uitreiking van 'n kwalifikasie

4. (1)    'n Kandidaat moet by die persoon in beheer van 'n verpleegskool aansoek doen om toelating tot 'n kursus bedoel in hierdie regulasies.

(2)    Sodanige aansoek moet vergesel gaan van bewys van lopende registrasie as 'n algemene verpleegkundige en, waar van toepassing, ook bewys van registrasie as 'n psigiatriese verpleegkundige of vroedvrou, of van registrasie in gemeenskapsverpleegkunde.

(3)    Die lopende registrasie bedoel in subregulasie (2), moet vir die volle duur van die kursus in stand gehou word.

(4)    'n Kliniese verplegingskwalifikasie bedoel in hierdie regulasies, word uitgereik deur-

(a)    'n verpleegskool bedoel in regulasie 3(1)(a) wat wetlik die bevoegdheid het om kwalifikasies uit te reik; of

(b)    die Raad, indien die verpleegskool nie wetlik die bevoegdheid het om kwalifikasies uit te reik nie.

 

Duur van die kursus

5.    Die kursus duur minstens een akademiese jaar van 44 weke.

 

Die leergang

Kursusdoelstellings

6. (1)    Die leergang vir die kursus moet so opgestel word dat dit lei tot die verdieping van die kennis van, persoonlike groei by en die voortgesette vaardigheid van 'n student ten opsigte van die volgende:

(a)    die ontwikkeling van 'n gesonde wÍreld- en lewensbeskouing en voortgesette begrip vir die invloed van verskillende wÍreldbeskouings op die gedrag van denke van 'n mens;

(b)    die betoning van respek vir die waardigheid en uniekheid van die mens in sy sosiale, kulturele en religieuse verband, en die benadering van en begrip vir die mens as 'n totale wese binne hierdie verband;

(c)    die toepassing en innovering van 'n stelselmatige benadering tot die verpleging van die mens in die verskillende lewensfases, op enige punt langs die gesondheid/siekte-kontinuum, in situasies binne en buite die hospitaal;

(d)    effektiewe interaksie wat groei by individue en groepe bevorder;

(e)    die handhawing van die etiese kodes van die beroep en praktykvoering binne die bepalings van die toepaslike wetgewing;

(f)    die ontwikkeling, organisering en bewyslewering van bydraes tot 'n omvattende gesondheidsdiens;

(g)    die afbakening van, en aanvaarding van verantwoordelikheid vir, onafhanklike verplegingspraktykvoering;

(h)    die voer van 'n wetenskaplik gefundeerde verplegingspraktyk;

(i)    sinvolle samewerking binne die verpleegkundige en multidissiplinÍre span volgens die beginsels van medeverantwoordelikheid vir en samewerking met die oog op die bereiking van 'n gemeenskaplike doel;

(j)    die ontwikkeling en implementering van operasionele leierskaps-, bestuurs- en onderrigvaardighede;

(k)    die ontwikkeling van die verpleegkunde deur navorsingsbetrokkenheid;

(l)    die motivering en instandhouding van gemeenskapsdeelname, -betrokkenheid en -ontwikkeling.

Kursusinhoud

(2) (a)    Die kursus bestaan uit die volgende vakke:

(i)    Verplegingsdinamika; en 

(ii)    een van die volgende vakke, afhangende van die studierigting wat gevolg word, wat bekend staan as keusekursus A:

(aa)    Bedryfsgesondheid capita selecta;
(bb)    Gemeenskapsgesondheid capita selecta;
(cc)    Gerontologie (insluitende Geriatrie) capita selecta;
(dd)    Interne Geneeskunde en Chirurgie capita selecta;
(ee)    Kindergesondheid (insluitende Pediatrie) capita selecta;
(ff)      Psigiatrie capita selecta;
(gg)    Verloskunde en Neonatalogie capita selecta;en

(iii)    een van die volgende vakke, afhangende van die studierigting wat gevolg word, wat 'n onderafdeling van spesialisering kan insluit en bekend staan as keusekursus B:

(aa)    Bedryfsgesondheidsverpleegkunde;
(bb)    Gemeenskapsverpleegkunde;
(cc)    Gerontologiese Verpleegkunde;
(dd)    Kinderverpleegkunde;
(ee)    Mediese en Chirurgiese Verpleegkunde;
(ff)     Psigiatriese Verpleegkunde;
(gg)    Verloskundige en Neonatale Verpleegkunde.

(b) (i)    Die vakke bedoel in paragrawe (a)(i) en (ii) word elk as een akademiese jaarkursus gereken.

(ii)    Die vakke bedoel in paragraaf (a)(iii) word elkeen as twee akademiese jaarkursusse gereken.

(3)    Elke vak bedoel in hierdie regulasie word geŽksamineer-

(a)    deur 'n verpleegskool bedoel in regulasie 4(4)(a) ooreenkomstig die eksamenreŽls van die betrokke verpleegskool; of 

(b)    deur 'n verpleegskool namens die raad en met die goedkeuring van die raad ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

 

OorgangsmaatreŽls

7. (1)    Behoudens die bepalings van subregulasie (2) doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewings No. R. 83 van 16 Januarie 1970, R. 85 van 16 Januarie 1970, R. 1658 van 3 Augustus 1979, R. 1660 van 3 Augustus 1979, R. 1665 van 3 Augustus 1979, R. 1669 van 3 Augustus 1979, R. 1670 van 3 Augustus 1979, R. 239 van 13 Februarie 1981, R. 240 van 13 Februarie 1981, en R. 47 van 22 Januarie 1982, soos gewysig wat tot 31 Desember 1997 van krag bly.

(2)    Ondanks die bepalings van die regulasies genoem in subregulasie (1) word geen persoon na 31 Desember 1993 toegelaat tot die kursusse bedoel in daardie subregulasie nie.

(3) (a)    Behoudens die bepalings van paragraaf (b), doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984) (Ciskei), by Goewermentskennisgewing No. 92 van 1986, soos gewysig, hierna die 1986-regulasies genoem, en die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. 9A van 18 Maart 1988 (Ciskei), soos gewysig, hierna die 1988-regulasies genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag bly.

(b)    Ondanks die bepalings van paragraaf (a), word geen persoon na 28 Februarie 1997 toegelaat om vir 'n kursus bedoel in die 1986- of 1988-regulasies in te skryf nie.

(4) (a)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Gesondheids- en Verwante Beroepe, 1985 (Wet No. 33 van 1985) (Bophuthatswana), by Goewermentskennisgewing No. 62 van 23 Maart 1990, soos gewysig, hierna die 1990-regulasies genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag bly.

(b)    Ondanks die bepalings van paragraaf (a), word geen persoon na 28 Februarie 1997 toegelaat om vir 'n kursus bedoel in die 1990-regulasies in te skryf nie.

(5) (a)    Ondanks die bepalings van subregulasies (1) en (2), is die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 1665 van 3 Augustus 1979, soos gewysig, hierna die 1979-regulasies genoem, tot 31 Desember 1998 van toepassing in die gebied van die voormalige Republiek van Transkei.

(b)    Ondanks die bepalings van paragraaf (a), word geen persoon na 28 Februarie 1997 toegelaat om vir 'n kursus bedoel in die 1979-regulasies in te skryf nie.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer