Goewermentskennisgewing No. R. 2488
26 Oktober 1990

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Voorwaardes Waaronder Geregistreerde Vroedvroue en Ingeskrewe Vroedvroue Hul Beroep mag Uitoefen

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling het kragtens artikel 45(1)(q) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

HOOFSTUK 1

WOORDOMSKRYWING

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"bepaalde beampte" die mediese gesondheidsbeampte van 'n plaaslike bestuur of, waar so 'n amp nie bestaan nie of vakant is, die geregistreerde verpleegkundige in beheer van die verplegingsdienste van sodanige plaaslike bestuur;

"bevalling" swangerskap, baring en die puerperium;

"geregistreerde persoon" 'n persoon wat ingevolge die Wet as 'n verpleegkundige of as 'n vroedvrou of ingevolge die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheidsdiensberoepe, 1974 (Wet No. 56 van 1974), as 'n geneesheer of tandarts geregistreer is;

"kind" ook 'n ongebore kind.

 

HOOFSTUK 2

VOORWAARDES WAARONDER 'N GEREGISTREERDE VROEDVROU SY BEROEP MAG UITOEFEN

2.    'n Geregistreerde vroedvrou moet onder die voorwaardes uiteengesit in hierdie Hoofstuk sy beroep uitoefen.

 

Toerusting en materiale

3.    In die loop van sy praktyk moet 'n geregistreerde vroedvrou te alle tye die toerusting en materiale wat vir die praktyk van verloskunde benodig word, beskikbaar hÍ, insluitende-

(a)    'n binneaarse infusiestel en minstens 2 x 1 000ml van 5% dekstrose in 'n normale soutoplossing;

(b)    die toerusting en materiaal wat nodig is om 'n episiotomie uit te voer en om 'n episiotomie of 'n eerste- of tweedegraadse skeur van die perineum te heg.

 

Rekords

4. (1)    'n Geregistreerde vroedvrou moet duidelik en akkurate rekords hou van die verloop van swangerskap, baring en die puerperium en van alle handelinge, insluitende noodhandelinge, wat hy in verband met 'n moeder en kind uitvoer.

(2)    Sodanige rekords moet in ooreenstemming wees met die besonderhede wat in Bylae A van hierdie Hoofstuk uiteengesit word.

(3)    'n Geregistreerde vroedvrou moet die rekords bedoel in subregulasie (1) minstens drie jaar lank hou en moet die rekords op aanvraag aan die raad verskaf.

 

Borsvoeding

5.    'n Geregistreerde vroedvrou moet borsvoeding bevorder tensy daar kontra-indikasie is.

 

Die voorgeboortetydperk

6. (1)    Wanneer hy bespreek word om 'n bevalling waar te neem, moet 'n geregistreerde vroedvrou-

(a)    die pasiŽnt aanraai om minstens een keer gedurende haar swangerskap deur 'n geneesheer ondersoek te word en 'n bloedtoets te ondergaan;

(b)    vasstel of enige abnormaliteit wat 'n nadelige uitwerking op die huidige bevalling kan hÍ, gedurende 'n vorige swangerskap, baring of puerperium voorgekom het en, indien wel, die pasiŽnt aanraai om geneeskundige advies in te win;

(c)    in die geval van 'n primigravida, al die beramings doen wat nodig is om vas te stel of die bekken geskik is vir 'n normale verlossing en waar daar enige twyfel bestaan, die geval onmiddellik na 'n geneesheer verwys;

(d)    die pasiŽnt onderrig oor voorgeboorte-oefeninge, insluitende voorbereiding vir baring en voorbereiding vir borsvoeding.

(2)    Waar moontlik, moet die geregistreerde vroedvrou die pasiŽnt minstens een keer tuis besoek en die pasiŽnt minstens een keer per maand ondersoek tot die 28e week, daarna minstens een keer in twee weke tot die 36e week en dan minstens een keer per week totdat die pasiŽnt in baring gaan.

(3)    Indien dit nie moontlik is om aan die bepalings van subregulasie (2) te voldoen nie, moet die geregistreerde vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak, met vermelding van redes.

 

Baring

7. (1)    'n Geregistreerde vroedvrou wat 'n geboorte waarneem, mag nie die pasiŽnt verlaat sonder om 'n adres te laat waar hy onverwyld gevind kan word nie.

(2)    Wanneer die tweede stadium van baring ophande is, bly die geregistreerde vroedvrou by die pasiŽnt tot na die geboorte van die kind en so lank daarna as wat die toestand van die pasiŽnt of die kind vereis: Met dien verstande dat hy minstens een uur lank na die uitstoot van die plasenta en vliese by die pasiŽnt bly.

(3)    'n Geregistreerde vroedvrou moet in geval van 'n postpartum-bloeding wanneer 'n geneesheer nie beskikbaar is nie of in afwagting van die aankoms van 'n geneesheer, nie meer nie as 10 eenhede oksitosien op 'n keer deur middel van 'n binnespierse inspuiting toedien, maar die toediening kan met tussenpose herhaal word indien en wanneer dit nodig is.

(4)    'n Inwendige ondersoek word nie deur 'n geregistreerde vroedvrou uitgevoer in die geval van vaginale bloeding nie.

(5)    'n Episiotomie kan deur 'n geregistreerde vroedvrou uitgevoer word om 'n ernstige skeur van die perineum of komplikasies met betrekking tot die kind te verhoed, mits die kop op die perineum is.

 

Puerperium

8.    Gedurende die puerperium moet die geregistreerde vroedvrou-

(a)    die moeder en kind minstens een keer per dag besoek en mag hy hulle nie uit sy sorg ontslaan nie tot tyd en wyl beide se toestand bevredigend is;

(b)    sodanige besoeke, indien moontlik, daagliks vir minstens die vyf dae wat op die geboorte van die kind volg, volhou;

(c)    indien dit nie moontlik is om die moeder en kind minstens een keer per dag vir minstens die vyf dae wat op die geboorte van die kind volg te besoek nie, dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak, met vermelding van redes;

(d)    die moeder onderrig in-

(i)    nageboortelike oefeninge en borsvoeding tensy daar kontra-indikasie is;

(ii)    die versorging van haarself en haar kind gedurende die puerperium;

(iii)    die herkenning van abnormaliteite wat mag voorkom en wanneer en waar om hulp te verkry;

(iv)    mondelinge rehidrasie-terapie vir die kind.

 

Voorafgemengde gas en luganalgesie

9.    'n Geregistreerde vroedvrou mag voorafgemengde gas en luganalgesie slegs op die voorskrif van 'n geneesheer aan 'n pasiŽnt toedien.

 

Geneeskundige hulp

10. (1)    In die geval waar enige van die volgende siektes, abnormaliteite of komplikasies gedurende swangerskap, baring of die puerperium of by die kind voorkom, moet die geregistreerde vroedvrou, behoudens die bepalings van subregulasie (4), met die toestemming van die moeder, 'n geneesheer inroep of die pasiŽnt na 'n geneesheer verwys:

(a)    Gedurende swangerskap:

Oormatige mislikheid en braking;
aborsie, werklik of dreigend;
vaginale bloeding;
skynbare vertraging van groei in die baarmoeder;
hipertensie;
albumien of suiker in die urien;
edeem van die hande, gesig of voete;
stuiptrekkings;
abnormale vaginale afskeiding;
sere aan die geslagsorgane;
enige toestand wat dui op 'n wanverhouding tussen kop en bekken;
abnormale presentering na die 32e week;
meervoudige swangerskap;
teerheid of abnormale opsetting van die buik.

(b)    Gedurende baring:

Stuiptrekkings;
abnormale vaginale afskeiding;
sere aan die geslagsorgane;
oormatige vaginale bloeding;
premature baring voor die 37e week;
enige ander ligging as 'n ongekompliseerde hoofligging;
wanneer die ligging nie vasgestel kan word nie;
meervoudige swangerskap;
wanneer die hoof nie in die bekken is in die geval van 'n primigravida nie;
buitengewone verlenging van enige stadium van baring;
versteurde of abnormale baarmoederwerking;
presentering of prolaps van die naelstring;
fetale nood;
plasenta nie heeltemal uitgestoot binne een uur na die geboorte van die kind nie;
derdegraadse skeur van die perineum.

(c)    Gedurende die puerperium:

Stuiptrekkings;
opsetting en teerheid van die buik;
slegruikende logia;
rigor;
styging van liggamstemperatuur tot 37,7įC vir 24 uur, of 'n herhaling daarvan binne daardie tydperk, of 'n styging van liggaamstemperatuur tot 37,4įC op twee agtereenvolgende dae;
aanhoudend vinnige of gelykmatig stygende polsslag;
buitengewone opswelling van die borste met gelokaliseerde teerheid of pyn;
oormatige of langdurige bloeding;
pyn in die onderste ledemate, veral pyn in die kuite.

(d)    By die kind:

Geboortebeserings;
misvorming of wanstaltigheid (of dit die lewe in gevaar stel al dan nie);
buitengewone swakheid, of die kind prematuur is al dan nie;
ontsteking van of enige afskeiding uit die oŽ;
ernstige veluitslae, veral diť gekenmerk deur die vorming van waterige blase;
ontsteking van of bloeding uit die nawel;
geelsug;
stuiptrekkings;
neonatale bloeding.

(2)    Waar enige ander siekte, abnormaliteit of komplikasie as die siektes, abnormaliteite of komplikasies bedoel in subregulasie (1), gedurende swangerskap, baring of die puerperium of by die kind voorkom, kan 'n geregistreerde vroedvrou, indien hy dit nodig ag, behoudens die bepalings van subregulasie (4) en met die toestemming van die moeder, 'n geneesheer inroep of die pasiŽnt na 'n geneesheer verwys.

(3)    Waar 'n geneesheer ingereoep of geraadpleeg word soos bedoel in subregulasies (1) en (2), moet 'n geregistreerde vroedvrou-

(a)    by die pasiŽnt bly en die noodgeval na sy beste vermoŽ hanteer totdat die geneesheer opdaag; of

(b)    die pasiŽnt vergesel indien die pasiŽnt na geneeskundige hulp gestuur word.

(4)    Wanneer geneeskundige hulp ontbied word soos bedoel in subregulasies (1) en (2), moet die geregistreerde vroedvrou die geneesheer inroep wat die moeder verlang.

(5)    Waar 'n geregistreerde vroedvrou in die loop van swangerskap, baring of die puerperium-

(a)    die pasiŽnt aanraai om 'n geneesheer te raadpleeg;

(b)    die pasiŽnt na 'n ander geregistreerde persoon as 'n geneesheer verwys;

(c)    met die pasiŽnt oorleg pleeg om 'n geneesheer in te roep, moet die besonderhede wat ter sake is, asook enige weiering deur die pasiŽnt om tot enige van bogenoemde in te stem, aangeteken word soos in Bylae A van hierdie Hoofstuk uiteengesit.

 

BYLAE A

REKORDS VAN KRAAMGEVALLE BEHANDEL

Datum van bespreking ....................

Naam en adres van pasiŽnt ....................

Ouderdom ....................

Gravida ....................

Para. ....................

Beraamde datum van geboorte ....................

Obstetriese en ander geskiedenis

Geskiedenis van vorige algemene gesondheid ....................

Geskiedenis van vorige swangerskappe ....................

Geskiedenis van vorige kinders ....................

Geboortemassa van vorige kinders ....................

Geskiedenis van vorige barings ....................

Geskiedenis van vorige puerperiums ....................

Enige ander siektes, komplikasies of abnormaliteite ....................

Enige medisyne wat in die loop van hierdie swangerskap geneem is ....................

Voorgeboortebesoeke

Datums van besoeke ....................

Datums van besoeke in pasiŽnt se eie huis ....................

Swangerskapsduur in weke ....................

Abnormale bevindings, indien daar is ....................

Verwysing na geneesheer ....................

Indien verwys, naam van geneesheer ....................

Medisyne of behandeling voorgeskryf ....................

Indien nie verwys in die geval van siektes, komplikasies of abnormaliteite nie, redes waarom nie verwys nie ....................

Noodgevalle en optrede ....................

Baring

Datum en tyd wanneer geregistreerde vroedvrou ingeroep is ....................

Datum en tyd van aankoms ....................

Datum en tyd van aanvang van baring ....................

Rekord by aankoms:

(a)    Moeder se polsslag, temperatuur en bloeddruk ....................

(b)    Fetale hartslag ....................

(c)    Datum en tyd van aanvang van vasgestelde baring, insluitende sametrekkings ....................

Bevindings oor buikbekloppings ....................

Datums en tye van bevindings van alle inwendige ondersoeke ....................

Datum en tyd van ruptuur van vliese ....................

Datum en tyd van aanvang van tweede stadium ....................

Datum en tyd van geboorte van kind ....................

Datum en tyd van voltooiing van derde stadium ....................

Bloeddruk, polsslag en temperatuur by voltooiing van derde stadium ....................

Manier van uitstoot van die plasenta ....................

Toestand van die plasenta en vliese ...................

Hoeveelheid bloedverlies ...................

Enige komplikasies ...................

Episiotomie, hegting ...................

Perineale skeure, hegting ...................

Lokale verdowing toegedien ...................

Naam van geneesheer, indien een ingeroep is, met die datum, tyd en rede waarvoor hy ingeroep is ...................

Besonderhede van en redes vir medisyne en behandeling wat vir die moeder en kind gegee is, insluitende enige noodoperasie ...................

Die kind

Geslag ...................

Voltyd, prematuur of miskraam (indien prematuur of miskraam, gee aantal weke by benadering) ...................

Lewend of doodgebore (indien doodgebore, dui aan gemasereer of nie) ...................

Geboortemassa ...................

Apgar-telling een minuut na geboorte ...................

Apgar-telling vyf minute na geboorte ...................

Medisyne: oŽ of ander vir die kind ...................

Enige fisiese abnormaliteite en enige afwyking van die normale by geboorte of gedurende die puerperium ...................

Naam van geneesheer, indien een ingeroep is, met die datum, tyd en rede waarom hy ingeroep is ..............

Ontslag of laaste besoek:

Datum ...................

Massa en toestand ...................

Voedingsmetode ...................

Noodtoestande en optrede ...................

Die moeder

Handtekening van pasiŽnt/getuie, indien die advies nie aangeneem word nie [regulasie 6(1)] ...................

Indien dit nie moontlik is om aan die bepalings van regulasie 6(2) te voldoen nie, meld die redes ...................

Naam van geneesheer, indien een ingeroep is, met die datum, tyd en rede waarom hy ingeroep is ...................

Indien 'n geneesheer nie beskikbaar is nie, of indien die pasiŽnt weier om 'n geneesheer in te roep, meld die rede waarom hulp nodig was, die datum en tyd en of die geneesheer nie beskikbaar was nie of deur die pasiŽnt geweier is ...................

Handtekening van pasiŽnt/getuie ...................

Indien 'n geneesheer ingeroep word sonder om die pasiŽnt te raadpleeg, meld waarom dit nie moontlik was om die pasiŽnt te raadpleeg nie [regulasie 10(1)] ...................

Datum ...................

Rekord van daaglikse polsslag en liggaamstemperatuur, wat ook daaglikse vordering van involusie van die baarmoeder en toestand van die logia aandui ...................

Indien dit nie moontlik is om aan enige van die bepalings van regulasie 8 te voldoen nie, meld die redes ...................

Handtekening van pasiŽnt/getuie, indien enige behandeling of verwysing geweier word [regulasie 10(5)] ...................

Toestand van die moeder by ontslag of laaste besoek ...................

......................................
Handtekening van geregistreerde vroedvrou

 

HOOFSTUK 3

VOORWAARDES WAARONDER 'N INGESKREWE VROEDVROU SY BEROEP MAG UITOEFEN

11.    'n Ingeskrewe vroedvrou moet onder die voorwaardes uiteengesit in hierdie Hoofstuk sy beroep uitoefen.

 

Privaatpraktyke

12. (1)    'n Ingeskrewe vroedvrou wat 'n privaatpraktyk beoefen, is geregtig om as sodanig te praktiseer slegs indien hy kragtens Goewermentskennisgewing No. R.2489 van 26 Oktober 1990 deur 'n bepaalde beampte op 'n lys van ingeskrewe vroedvroue geplaas is.

(2)    'n Ingeskrewe vroedvrou bedoel in subregulasie (1) moet skriftelik aansoek doen by die bepaalde beampte in wie se regsgebied hy 'n privaatpraktyk beoefen, en hom dan vir 'n persoonlike onderhoud met bedoelde bepaalde beampte aanmeld op 'n plek en tyd deur die bepaalde beampte vir diā doel aangewys.

(3)    'n Ingeskrewe vroedvrou bedoel in subregulasie (1) moet bewys van inskrywing by die raad en sodanige ander inligting as wat die betrokke bepaalde beampte verlang, verstrek.

(4)    Indien 'n bepaalde beampte na oorweging van 'n aansoek ingevolge subregulasie (2), daarvan oortuig is dat die betrokke aansoeker by die raad as 'n vroedvrou ingeskryf is en aan die vereistes van regulasie 13 voldoen, moet hy die naam van die betrokke aansoeker op 'n lys bedoel in subregulasie (1) plaas.

(5)    'n Ingeskrewe vroedvrou bedoel in subregulasie (1) moet die betrokke bepaalde beampte binne sewe dae per geregistreerde pos van enige verandering van adres in kennis stel.

(6)    In die geval van 'n ingeskrewe vroedvrou wat onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie regulasies 'n privaatpraktyk beoefen, tree die bepalings van subregulasie (1) in werking-

(a)    by verstryking van 'n tydperk van ses maande na die datum van sodanige inwerkingtreding, indien daar nie binne daardie tydperk aansoek ingevolge subregulasie (2) gedoen word nie;

(b)    op die datum van plasing op 'n lys soos beoog in subregulasie (1), indien sodanige aansoek binne daardie tydperk gedoen word.

 

Toerusting en materiale

13.    In die loop van sy praktyk moet die ingeskrewe vroedvrou te alle tye minstens die volgende toerusting en materiale tot sy beskikking hÍ:

(a)    'n Fetale stetoskoop;

(b)    'n kliniese termometer;

(c)    'n antiseptiese middel, seep en 'n naelborsel;

(d)    'n skÍr;

(e)    ligature vir die afbinding van 'n naelstring;

(f)    deppers en verbande;

(g)    chirurgiese handskoene;

(h)    watte;

(i)    gaas;

(j)    twee arterieklemme;

(k)    'n horlosie met 'n sekondewyser;

(l)    'n skaal;

(m)    toerusting vir die toets van urien;

(n)    'n houer vir die wegneem van toerusting wat by die baring gebruik is.

 

Rekords

14. (1)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet 'n rekord hou van elke geval wat deur hom behandel is, in die vorm in Bylae A van hierdie Hoofstuk voorgeskryf.

(2)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet die rekord in subregulasie (1) bedoel, minstens drie jaar lank hou en moet sodanige rekord op aanvraag aan die raad toon.

 

Voorkoming van infeksie

15.    'n Ingeskrewe vroedvrou moet die reŽls van asepsis en voorkoming van kruisbesmetting nougeset nakom wanneer hy 'n pasiŽnt bystaan.

 

Pligte van 'n ingeskrewe vroedvrou gedurende die voorgeboortetydperk

16. (1)    Wanneer hy bespreek word om 'n bevalling waar te neem, moet 'n ingeskrewe vroedvrou-

(a)    die pasiŽnt aanraai om minstens een keer gedurende haar swangerskap geneeskundig ondersoek te word en die nodige bloedtoets te ondergaan;

(b)    vasstel of enige abnormaliteit gedurende enige vorige swangerskap, baring of puerperium voorgekom het en, indien wel, die pasiŽnt aanraai om geneeskundige advies in te win.

(2)    Indien die pasiŽnt om enige rede nie die advies bedoel in subregulasie (1) aanvaar nie, moet die ingeskrewe vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak en moet hy, behoudens die bepalings van subregulasie (3), die handtekening van die pasiŽnt of 'n ander getuie verkry.

(3)    Indien die handtekening bedoel in subregulasie (2) nie verkry kan word nie, moet die ingeskrewe vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak.

(4)    Waar moontlik, moet die ingeskrewe vroedvrou die pasiŽnt minstens een keer tuis besoek en die pasiŽnt minstens een keer per maand ondersoek tot die 28e week, daarna minstens een keer in twee weke tot die 36e week en dan minstens een keer per week totdat die pasiŽnt in baring gaan.

(5)    Indien dit nie moontlik is om aan die bepalings van subregulasie (4) te voldoen nie, moet die ingeskrewe vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak, met vermelding van redes.

 

Pligte gedurende baring

17.    'n Ingeskrewe vroedvrou doen slegs die vaginale en rektale ondersoeke wat nodig is: Met dien verstande dat in die geval van vaginale bloeding daar geen inwendige ondersoeke uitgevoer mag word nie.

 

Bystand aan 'n pasiŽnt gedurende baring

18. (1)    'n Ingeskrewe vroedvrou wat 'n geboorte waarneem, mag nie die pasiŽnt verlaat sonder om 'n adres te laat waar hy onverwyld gevind kan word nie.

(2)    Wanneer die tweede stadium van baring ophande is, bly die ingeskrewe vroedvrou by die pasiŽnt tot na die geboorte van die kind en so lank daarna as wat die toestand van die pasiŽnt of die kind vereis: Met dien verstande dat hy minstens een uur lank na die uitstoot van die plasenta en vliese by die pasiŽnt bly.

 

Pligte gedurende die puerperium

19. (1)    Gedurende die puerperium moet die ingeskrewe vroedvrou die moeder en kind minstens een keer per dag besoek tot tyd en wyl beide se toestand bevredigend is: Met dien verstande dat sodanige besoeke, indien moontlik, daagliks vir minstens die vyf dae wat op die geboorte van die kind volg, volgehou moet word.

(2)    Indien dit nie moontlik is om die moeder en kind minstens een keer per dag vir minstens die vyf dae wat op die geboorte van die kind volg te besoek nie, moet die ingeskrewe vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak, met vermelding van redes.

(3)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet die pasiŽnt aanraai om minstens een keer gedurende die drie maande wat op die bevalling volg, deur 'n geneesheer of by 'n nageboorte-kliniek ondersoek te word.

(4)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet borsvoeding bevorder tensy daar kontra-indikasie is.

(5)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet die moeder onderrig in-

(a)    die versorging van haarself en haar kind gedurende die puerperium;

(b)    die herkenning van abnormaliteite wat mag voorkom en wanneer en waar om hulp te verkry;

(c)    mondelinge rehidrasie-terapie vir die kind;

(d)    die prosedure vir die registrasie van die kind se geboorte;

(e)    die prosedure vir die neem van die kind na 'n kliniek vir immunisering.

 

Geneeskundige hulp

20. (1)    'n Ingeskrewe vroedvrou moet noukeurig let op die normale verloop van swangerskap, baring en die puerperium.

(2)    In alle gevalle waar enige siekte, abnormaliteit of komplikasie gedurende swangerskap, baring of die puerperium by die moeder of by die kind voorkom, moet die ingeskrewe vroedvrou onverwyld, na oorlegpleging met die moeder of, waar nodig, met die familie, 'n geneesheer van die moeder of die familie se keuse inroep of die pasiŽnt na 'n geneesheer verwys, en waar moontlik die rede meld waarvoor hy ingeroep is.

(3)    Indien die betrokke geneesheer nie beskikbaar is nie, moet 'n ander geneesheer of 'n geregistreerde vroedvrou ingeroep word, indien beskikbaar.

(4)    Indien 'n geneesheer of 'n geregistreerde vroedvrou nie beskikbaar is nie, of indien die moeder of die familie weier om in te stem dat 'n geneesheer of 'n geregistreerde vroedvrou ingeroep word, moet die ingeskrewe vroedvrou die pasiŽnt na sy beste vermoŽ bystaan en dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak en, behoudens die bepalings van subregulasie (5), die handtekening van die moeder of van 'n ander getuie verkry.

(5)    Indien sodanige handtekening nie verkry kan word nie, moet die ingeskrewe vroedvrou dienooreenkomstig 'n inskrywing in die rekord van die geval maak.

(6)    Indien dit nie moontlik is om die moeder of die familie te raadpleeg nie, moet die ingeskrewe vroedvrou volgens sy eie oordeel handel en die feite in die rekord van die geval aanteken.

(7)    By die toepassing van subregulasie (2) beteken siekte, abnormaliteit of komplikasie enige van die volgende:

(a)    Gedurende swangerskap:

Oormatige naarheid en braking;
oormatige toename in massa;
suiker of albumien in die urien;
styging in bloeddruk;
hoofpyne en visuele steurnisse;
tuberkulose;
aborsie, werklik of dreigend;
vaginale bloeding;
oŽnskynlike gebrek aan fetale groei;
swelling van die hande, gesig of voete;
stuiptrekkings;
slegruikende afskeiding;
sere aan die geslagsorgane;
misvorming of kort postuur van die moeder;
abnormale presentering na die 32e week;
waar meer as een baba verwag word;
enige abnormaliteit wat opgemerk word.

(b)    Gedurende baring:

Stuiptrekkings;
abnormale vaginale afskeiding;
sere aan die geslagsorgane;
oormatige vaginale bloeding;
premature baring voor die 37e week;
enige ander ligging as 'n ongekompliseerde hoofligging;
wanneer die ligging nie vasgestel kan word nie;
buitengewone verlenging van enige stadium van baring;
oormatige of abnormale baarmoederwerking;
presentering of prolaps van die naelstring;
fetale nood;
plasenta nie heeltemal uitgestoot binne 30 minute na die geboorte van die kind nie;
enige skeur van die perineum;
wanneer meer as een baba verwag word.

(c)    Gedurende die puerperium:

Stuiptrekkings;
opsetting en teerheid van die buik;
slegruikende logia;
rigor;
styging in liggaamstemperatuur;
aanhoudend vinnige of gelykmatige stygende polsslag;
buitengewone opswelling van die borste met gelokaliseerde teerheid of pyn;
oormatige of langdurige bloeding;
pyn in die onderste ledemate, veral pyn in die kuite.

(d)    By die kind:

Geboortebeserings;
misvorming (of dit die lewe in gevaar stel al dan nie);
buitengewone swakheid, of die kind prematuur is al dan nie;
gebrek aan massatoename;
ontwatering;
ontsteking van, of enige afskeiding uit die oŽ, hoe gering ook al;
ernstige veluitslae, veral diť gekenmerk deur die vorming van waterige blase;
ontsteking van of bloeding uit die nawel;
geelsug;
stuiptrekkings;
bloeding van enige aard.

(8)    Waar 'n geneesheer of geregistreerde vroedvrou ingeroep of geraadpleeg word soos bedoel in subregulasies (2) en (3), moet 'n ingeskrewe vroedvrou-

(a)    wag op die aankoms van die geneesheer of geregistreerde vroedvrou en sy bevele uitvoer;

(b)    die pasiŽnt vergesel indien die pasiŽnt na geneeskundige hulp gestuur word.

 

BYLAE A

REKORD VAN KRAAMGEVALLE BEHANDEL

Gevalnommer ...................

Naam van pasiŽnt ...................

Adres ...................

Bevolkingsgroep ...................

Ouderdom ...................

Datum van bespreking ...................

Voorgeboortetydperk

Beraamde datum van geboorte ...................

Getal vorige bevallings

(voltyd ...................
 prematuur ...................
 miskraam ...................)

Abnormaliteite gedurende enige vorige swangerskap, baring en puerperium ...................

Huidige algemene gesondheidstoestand van pasiŽnt ...................

Enige abnormaliteite gedurende huidige swangerskap ...................

Advies gegee en bevindings ...................

Handtekening van pasiŽnt of ander getuie indien advies nie aanvaar word nie ...................

Datums van mediese ondersoeke, indien uitgevoer ...................

Datums van ondersoeke deur ingeskrewe vroedvrou en bevindings:

- hoogte van fundus ...................

- ligging ...................

- fetale hart ...................

- edeem ...................

- urien ...................

- polsslag ...................

Naam van geneesheer of geregistreerde vroedvrou, indien ontbied, met datum, tyd en rede waarom hy ontbied is ...................

Baring

Datum en tyd van aankoms van die ingeskrewe vroedvrou ...................

Liggaamstemperatuur en polsslag van pasiŽnt by aankoms van die ingeskrewe vroedvrou ...................

Datum en tyd van geboorte van kind ...................

Ligging ...................

Duur van baring ...................

Toestand van plasenta en vliese ...................

Hoeveelheid bloed verloor ...................

Komplikasies, as daar is (met inbegrip van skeure van die perineum) ...................

Naam van geneesheer of geregistreerde vroedvrou indien hy vir die moeder ontbied is, met datum, tyd en rede waarom hy ontbied is ...................

Die kind

Voltyd, prematuur of miskraam ...................

Geslag ...................

Lewend of doodgebore (indien doodgebore, dui aan of gemasereer al dan nie) ...................

Geboortemassa ...................

Lengte by geboorte ...................

Enige abnormaliteite ...................

Datum van skeiding van naelstring ...................

Puerperium

Die polsslag, liggaamstemperatuur en toestand van die logia van die moeder moet daagliks aangeteken word op die kaart wat vir daardie doel beskikbaar moet wees. Naam van geneesheer of geregistreerde vroedvrou, indien vir die moeder of die kind ontbied, met datum, tyd en rede waarom hy ontbied is ...................

Bykomende inligting

Inskrywings en handtekeninge in regulasies 16(2), 16(3), 16(5), 19(2), 20(2), 20(4), 20(5) en 20(6).

Ontslag of laaste besoek

Datum ...................

Toestand van moeder ...................

Toestand en massa van kind ...................

Metode van voeding ...................

Verwys na babasorgkliniek (indien beskikbaar) ...................

Handtekening ...................

Datum ...................

 

   

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer