Goewermentskennisgewing No. R. 7
8 Januarie 1993
     soos gewysig deur
No. R. 2174
19 November 1993
No. R. 16
3 Januarie 1997
No. R. 60
17 Januarie 1997
No. R. 612
6 Julie 2001
No. R. 706
22 Julie 2005
No. R. 1129
17 November 2006
 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende Eksamens van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"basiese kursus" enige kursus wat as 'n basiese kursus aangedui word in die regulasies wat ten opsigte van 'n bepaalde kursus uitgevaardig is;

"gedeelte" 'n gedeelte van 'n eksamen waarvoor 'n uitslag in die eksamenuitslae bekendgemaak sal word en wat as 'n geheel geneem moet word;

"kandidaat" 'n leerlingverpleeghulp, leerlingverpleegkundige, studentverpleegkundige of studentvroedvrou, of enige student wat 'n nabasiese kursus volg;

"nabasiese kursus" enige kursus wat as 'n nabasiese kursus aangedui word in die regulasies wat ten opsigte van 'n bepaalde kursus uitgevaardig is;

"praktiese gedeelte" 'n gedeelte bestaande uit 'n praktiese eksamen wat 'n mondelinge eksamen en ook die punte behaal in 'n deurlopende evalueringstelsel kan insluit;

"skriftelike gedeelte" 'n gedeelte bestaande uit een of meer skriftelike vraestelle.

 

Aansoek om eksamens namens die raad af te neem

2. (1)    'n Verpleegskool kan by die raad aansoek doen om eksamens in hierdie regulasies bedoel namens die raad af te neem en so 'n aansoek kan deur die raad goedkeur word indien die betrokke verpleegskool-

(a)    'n verplegingskollege is wat goedgekeur is om ingevolge die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing R.425 van 22 Februarie 1985 die voorgeskrewe kursus aan te bied;

(b)    'n departement of subdepartement verpleegkunde aan 'n universiteit is;

(c)    'n instituut van 'n universiteit is wat gekoppel is aan die departement of subdepartement verpleegkunde aan die universiteit; of

(d)    'n technikon met 'n departement of subdepartement verpleegkunde is.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1) kan die raad 'n aansoek goedkeur wat nie aan die vereistes van daardie subregulasie voldoen nie.

(3)    'n Aansoek in subregulasie (1) bedoel-

(a)    moet deur 'n verpleegskool vir elke kursus waarvoor sodanige goedkeuring verlang word, ingedien word;

(b)    kan saam met 'n aansoek om die goedkeuring van 'n kursus ingedien word;

(c)    moet minstens ses maande voor die eerste eksamen waarvoor die goedkeuring verlang word, ingedien word;

(d)    moet vergesel gaan van 'n aansoek om die goedkeuring van die moderator wat deur die betrokke verpleegskool voorgestel is;

(e)    moet jaarliks ingedien word voor of op die laaste dag van Augustus van die jaar wat die jaar voorafgaan waarvoor goedkeuring verlang word.

(4)    Die goedkeuring in subregulasie (1) bedoel, is onderworpe aan die voorwaardes wat die raad bepaal.

 

Eksamendatums

3. (1)    Eksamens vir voorgeskrewe kursusse word afgeneem op die datums deur die raad bepaal.

(2)    In die geval van eksamens wat deur 'n verpleegskool namens die raad afgeneem word, moet die persoon in beheer van die verpleegskool voorgestelde datums vir eksamens saam met die aansoek in regulasie 2 bedoel, indien.

 

Aansoek om toelating tot 'n eksamen

4. (1)    'n Kandidaat moet 'n aansoek om toelating tot 'n eksamen by die raad indien voor of op die sewende dag van die maand, drie maande voor die maand waarin die eksamen afgeneem sal word.

(2)    'n Aansoek om toelating tot 'n eksamen wat later as die datum bedoel in subregulasie (1) ingedien word, kan deur die raad aanvaar word indien dit-

(a)    binne sewe dae na die datum bedoel in subregulasie (1) ingedien word en vergesel gaan van die laatinskrywingsgelde voorgeskryf by regulasie 16(c); of 

(b)    in die geval van 'n kandidaat wat in een of meer gedeeltes van 'n eksamen gedruip het maar wat vir 'n verdere eksamen kwalifiseer, ingedien word voor of op die datum wat saam met die uitslae van die eksamen waarin die kandidaat gedruip het, bekendgemaak word, in welke geval geen laatinskrywingsgelde betaalbaar is nie.

5. (1)    Die persoon in beheer van 'n verpleegskool moet op die aansoekvorm vir toelating tot 'n eksamen sertifiseer dat die kandidaat ingevolge die voorgeskrewe opleidingsvereistes vir die betrokke kursus geskik is vir toelating tot die eksamen vir sodanige kursus.

(2)    Die persoon in beheer van 'n verpleegskool moet die raad onmiddellik, met vermelding van redes, in kennis stel indien 'n kandidaat na indiening van 'n aansoek om toelating tot 'n eksamen nie meer tot die eksamen toegelaat kan word nie.

6.    'n Aansoek om toelating tot 'n eksamen word geag ooreenkomstig hierdie regulasies ingedien te wees, indien-

(a)    dit ingedien is op die amptelike vorm verkrygbaar van die raad;

(b)    alle vereiste inligting op die aansoekvorm ingevul is;

(c)    enige sertifisering vereis op die aansoekvorm ingevul is deur die persoon in beheer van die betrokke verpleegskool;

(d)    dit vergesel gaan van die eksamengelde voorgeskryf by regulasie 16(a) of (b); en

(e)    dit in die geval van 'n laatinskrywing vergesel gaan van die laatinskrywingsgelde voorgeskryf by regulasie 16(c).

7. (1)    'n Kandidaat wat van 'n eksamen afwesig is op die werklike dag of dae van die eksamen om 'n rede wat vir die raad aanvaarbaar is, kan aansoek doen om toelating tot die volgende eksamen sonder betaling van die eksamengelde voorgeskryf by regulasie 16(a) of (b).

(2)    In die geval van afwesigheid bedoel in subregulasie (1) moet bewyse, wat vir die raad aanvaarbaar is, van die rede vir die afwesigheid by die raad ingedien word binne 21 dae na die datum van die eksamen waarvan die kandidaat afwesig was.

(3)    Die kandidaat in subregulasie (1) bedoel, behou krediet vir enige gedeelte van die eksamen waarin geslaag of met onderskeiding geslaag is.

 

Eksamenpunte en eksamenuitslae

8. (1)    Die verpleegskool moet die persentasiepunte wat kandidate behaal in die praktiese gedeelte voorgeskryf by die regulasies vir die betrokke kursus, voor of op die laaste dag van die maand waarin die skriftelike eksamen plaasvind, by die raad indien op die amptelike puntelys vir die praktiese gedeelte deur die raad voorsien, en sodanige puntelys moet geteken word deur die persoon in beheer van die verpleegskool.

(2)    In die geval van 'n eksamen wat namens die raad afgeneem word, moet alle eksamenpunte voor of op die laaste dag van die tweede maand wat volg op die maand waarin die eksamen afgeneem is, by die raad ingedien word op die amptelike puntelys deur die raad voorsien, en moet sodanige puntelys geteken word deur die persoon in beheer van die verpleegskool en deur die moderator vir die eksamen.

(3)    Om in 'n gedeelte te slaag, moet 'n kandidaat minstens 50% van die totale puntetal vir die gedeelte behaal en in die geval waar 'n skriftelike gedeelte uit meer as een vraestel bestaan, moet 'n kandidaat minstens 40% in elke vraestel behaal.

(4)    Om in 'n gedeelte met lof te slaag, moet 'n kandidaat met die eerste poging minstens 75% van die totale puntetal vir die gedeelte behaal.

(5)    Om in 'n kursus te slaag, moet 'n kandidaat in alle gedeeltes van die eindeksamen vir die kursus slaag.

(6)    Om in 'n kursus met lof te slaag, moet 'n kandidaat met die eerste poging minstens 75% van die totale puntetal vir die eindeksamen behaal en in die geval waar die eindeksamen uit meer as een gedeelte bestaan, moet 'n kandidaat minstens 65% van die totale puntetal vir elke gedeelte behaal.

9. (1)    'n Kandidaat wat druip in die skriftelike gedeelte van 'n eksamen wat deur die raad afgeneem word, kan voor of op die datum wat saam met die eksamen uitslae bekendgemaak word, by die raad aansoek doen om herevaluering, in welke geval herevalueringsgelde voorgeskryf by regulasie 16(e) betaalbaar is.

(2)    'n Kandidaat wat druip in die skriftelike gedeelte van 'n eksamen wat deur 'n verpleegskool namens die raad afgeneem word, kan voor of op die datum wat saam met die eksamen uitslae bekendgemaak word, by die betrokke verpleegskool aansoek doen om herevaluering ingevolge die eksamenreëls van die verpleegskool.

(3)    Die uitslag van 'n herevaluering in subregulasies (1) en (2) bedoel, is finaal en bindend.

(4)    Ongeag die uitslag van die herevaluering word herevalueringsgelde nie terugbetaal nie.

 

Verdere eksamens

10. (1)    'n Kandidaat wat vir die eerste keer in 'n eksamen van 'n bepaalde jaar van 'n kursus druip maar wat minstens 40% in elke gedeelte behaal het-

(a)    behou krediet vir enige gedeelte waarin minstens 50% behaal is; en

(b)    kan aansoek doen om toelating tot 'n verdere eksamen wat moet plaasvind binne een jaar na die einde van die maand waarin die eksamen afgelę is waarin hy gedruip het.

(2)    'n Kandidaat wat vir die eerste keer in 'n eksamen van 'n bepaalde jaar van 'n kursus druip en wat minder as 40% in een of meer van die gedeeltes behaal het-

 (a)    behou geen krediet vir enige gedeelte van die eksamen nie;

(b)    kan aansoek doen om toelating tot 'n verdere eksamen, wat moet plaasvind na vyf maande na die einde van die maand waarin die eksamen afgelę is waarin hy gedruip het; en

(c)    kan slegs aansoek doen om toelating tot 'n eksamen wat plaasvind binne een jaar na die einde van die maand waarin die eksamen afgelę is waarin hy gedruip het.

11. (1)    'n Kandidaat wat ingevolge regulasies 10(1) of (2) vir 'n eksamen kwalifiseer maar wat versuim om binne een jaar na die einde van die maand waarin die eksamen afgelę is waarin hy gedruip het, 'n verdere eksamen af te lę, word tot 'n volgende eksamen toegelaat slegs indien hy-

(a)    hom laat herregistreer as 'n student of hom laat herinskryf as 'n leerling, na gelang van die geval; en

(b)    'n addisionele tydperk van opleiding deurloop gelykstaande met een derde van die tyd wat verloop het vanaf die voltooiing van die kursus tot herregistrasie as 'n student of herinskrywing as 'n leerling, tot 'n maksimum tydperk van een jaar addisionele opleiding.

(2)    'n Kandidaat in subregulasie (1) bedoel, verbeur enige krediete in regulasie 10(1) bedoel.

12. (1)    'n Kandidaat vir 'n basiese kursus wat vir 'n tweede keer in 'n eksamen van dieselfde jaar van 'n kursus druip, word tot 'n volgende eksamen toegelaat slegs indien hy-

(a)    hom laat herregistreer as 'n student of hom laat herinskryf as 'n leerling, na gelang van die geval; en

(b)    'n addisionele tydperk van opleiding deurloop gelykstaande met een derde van die tyd wat verloop het vanaf die voltooiing van die laaste tydperk van opleiding tot herregistrasie as 'n student of herinskrywing as 'n leerling, tot 'n maksimum tydperk van een jaar addisionele opleiding.

(2)    'n Kandidaat in subregulasie (1) bedoel, verbeur enige krediete in regulasie 10(1) bedoel.

13. (1)    'n Kandidaat vir 'n nabasiese kursus wat vir 'n tweede keer in 'n eksamen van dieselfde jaar van 'n kursus druip, word vir die laaste keer tot 'n eksamen toegelaat slegs nadat hy die kursus herhaal het.

(2)    'n Kandidaat in subregulasie (1) bedoel-

(a)    moet hom laat herregistreer as 'n student;

(b)    moet hom vir die eksamen in die geheel laat inskryf; en 

(c)    verbeur enige krediete in regulasie 10(1) bedoel.

14. (1)    'n Kandidaat vir 'n basiese kursus wat vir 'n derde keer in 'n eksamen van dieselfde jaar van 'n kursus druip, word tot 'n verdere eksamen toegelaat slegs indien-

(a)    die betrokke verpleegskool 'n aansoek deur die kandidaat, tesame met 'n volledige motivering deur die verpleegskool, aan die raad voorlę; en

(b)    die aansoek deur die raad goedgekeur word.

(2)    Indien 'n aansoek ingevolge subregulasie (1)(b) goedgekeur word, word die kandidaat vir die laaste keer tot 'n eksamen toegelaat slegs indien hy-

(a)    hom laat herregistreer as 'n student of hom laat herinskryf as 'n leerling, na gelang van die geval; en

(b)    die laaste 12 maande van opleiding herhaal.

(3)    'n Kandidaat in subregulasie (2) bedoel-

(a)    moet hom vir die eksamen in die geheel laat inskryf; en

(b)    verbeur enige krediete in regulasie 10(1) bedoel.

15. Waar 'n kandidaat addisionele opleiding bedoel in regulasie 11, 12 of 14 ondergaan het, moet die persoon in beheer van die verpleegskool op die aansoekvorm vir toelating tot die eksamen sertifiseer dat die kandidaat sodanige opleiding ondergaan het en die tydperk daarvan vermeld.

 

Eksamengelde

16.    Behoudens die bepalings van-

(a)    regulasie 7, is eksamengelde van R110,00, BTW uitgesluit, per vraestel vir basiese kursusse by aansoek om toelating tot die eksamen aan die raad betaalbaar;

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 Maart 2007 in werking. Die bedrag was voorheen R100,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(b)    regulasie 7, is eksamengelde van R110,00, BTW uitgesluit, per vraestel vir nabasiese kursusse by aansoek om toelating tot die eksamen aan die raad betaalbaar;

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 Maart 2007 in werking. Die bedrag was voorheen R100,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(c) regulasie 4(2), word 'n aansoek wat later as die datum bedoel in regulasie 4(1) ingedien word, slegs aanvaar by betaling van laatinskrywingsgelde van R55,26, BTW uitgesluit, wat betaalbaar is bo en behalwe die gelde voorgeskryf by paragraaf (a) of (b) hiervan;

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 Maart 2007 in werking. Die bedrag was voorheen R50,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(d) regulasie 7, verbeur 'n kandidaat eksamengelde aan die raad indien enige aansoek gekanselleer word of indien 'n kandidaat van 'n eksamen of gedeelte van 'n eksamen afwesig is;

(e) regulasie 9(1), is herevalueringsgelde van R219,30, BTW uitgesluit, by aansoek om die herevaluering van die skriftelike gedeelte van 'n eksamen aan die raad betaalbaar.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 Maart 2007 in werking. Die bedrag was voorheen R200,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

 

Eksamensentrums

17.    Eksamens word afgeneem op sodanige plekke as wat die raad bepaal.

 

Gedrag van kandidate tydens 'n eksamen

18.    'n Kandidaat moet die instruksies van die toesighouer in beheer van die eksamen te alle tye gehoorsaam.

19.    'n Kandidaat word nie tot die eksamen toegelaat nie tensy hy homself positief kan identifiseer.

20.    'n Kandidaat word gediskwalifiseer indien hy tydens die eksamen-

(a)    enige boeke, enige memoranda of notas van enige aard, of enige papier wat nie deur die toesighouer in beheer van die eksamen gemagtig is nie, in sy besit het;

(b)    hulp verleen of poog om hulp te verleen met die eksamen aan 'n ander kandidaat;

(c)    hulp verkry of poog om hulp te verkry met die eksamen van 'n ander kandidaat; of 

(d)    op enige wyse kommunikeer of poog om te kommunikeer met 'n ander kandidaat.

21.    Waar eksamens namens die raad afgeneem word, geld die eksamenreëls van die betrokke verpleegskool ten opsigte van die gedrag van kandidate tydens 'n eksamen.

 

Oorgangsbepaling

22.    Waar die raad voor die publikasie van hierdie regulasies 'n kandidaat ingelig het oor 'n tydperk van addisionele opleiding wat ondergaan moet word ooreenkomstig die regulasies wat op daardie tydstip vir 'n kursus geld, wysig hierdie regulasies op geen wyse die vorige besluit van die raad nie.

 

Inwerkingtreding van hierdie regulasies

23. (1)    Die bepalings van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewings Nos. R.83 van 16 Januarie 1970, R.85 van 16 Januarie 1970, R.254 van 14 Februarie 1975, R.880 van 2 Mei 1975, R.1658 van 3 Augustus 1979, R.1660 van 3 Augustus 1979, R.1664 van 3 Augustus 1979, R.1665 van 3 Augustus 1979, R.1669 van 3 Augustus 1979, R.1670 van 3 Augustus 1979, R.276 van 15 Februarie 1980, R.239 van 13 Februarie 1981, R.240 van 13 Februarie 1981, R.47 van 22 Januarie 1982, R.48 van 22 Januarie 1982, R.683 van 14 April 1989 R.1571 van 21 Julie 1989 gepubliseer is bly, in so verre dit betrekking het op eksamens, van krag totdat dit geskrap word en hierdie regulasies tree in werking op die onderskeie datums waarop genoemde bepalings ten opsigte van elke kursus geskrap word. (2) Ondanks die skrapping van die bepalings bedoel in subregulasie (1) bly sodanige bepalings van krag ten opsigte van 'n kandidaat wat voor die datum van sodanige skrapping tot die betrokke kursus toegelaat is.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer