Goewermentskennisgewing No. R. 373
13 Maart 1970
     soos gewysig deur
 
No. R. 1737
29 September 1972
No. R. 1707
27 September 1974
No. R. 978
19 Julie 2002

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Ondersoek van Beweerde Wangedrag en die Hou van Ondersoeke

 

Die Minister van Gesondheid het, kragtens artikel 11(1) van die Wet op Verpleging (Wet 69 van 1957), sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies vir die ondersoek van beweerde wangedrag en die hou van ondersoeke wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R.934 van 28 Junie 1963:

 

Interpretasie

1.    In hierdie regulasies, tensy die samehang anders aandui-

(i)    beteken "beskuldigde" die persoon teen wie 'n beskuldiging of klagte of bewering gemaak is;

(ii)    sluit "klaer" pro forma-klaer in;

(iii)    beteken "komitee" die tugkomitee;

(iv)    beteken "voorsitter" die voorsitter van die tugkomitee.

 

Delegeer van magte

1A.    Ingevolge artikel 8 van die Wet, delegeer die raad sy magte kragtens artikels 22, 23 en 25 van die Wet soos volg:

(1) (a)    Oorweging of 'n ondersoek op 'n klagte ingedien ooreenkomstig regulasie 4 gehou moet word al dan nie;

(b)    Aanstelling van 'n assessor; en

(c)    Aanstelling van die registrateur as pro forma-klaer;

aan die president, en indien die president nie kan optree nie of van mening is dat hy in 'n besondere geval nie behoort op te tree nie, aan die ondersoekkomitee ooreenkomstig regulasie 3 aangestel;

(2)    alle ander magte aan die komitee ingevolge regulasie 2 aangestel.

 

Tugkomitee

2. (1)    Die raad soos op die datum van publikasie van hierdie wysigings saamgestel, moet op die eerste vergadering na daardie datum 'n komitee aanstel wat vir die onverstreke tydperk van die ampstermyn van die raad dien.

(2)    Elke nuutsaamgestelde raad stel by sy eerste vergadering 'n komitee aan wat vir die ampstermyn van die raad dien.

(3)    Die komitee bestaan uit die president ampshalwe en ses (6) ander lede. Minstens vier (4) van die sewe (7) lede moet ingevolge die Wet geregistreer wees.

(4)    Met die uitsondering van die president, word 'n lid van die ondersoekkomitee nie op die komitee aangestel nie.

(5)    Nieteenstaande die bepalings van paragraaf (3), moet die uitvoerende komitee op versoek van die president of die ondersoekkomitee addisionele lede tot die komitee vir 'n besondere ondersoek aanstel.

(6)    Gelyktydig met die aanstelling van die komitee, word 'n voorsitter en 'n sekundus uit die lede van die komitee deur die raad aangestel. In die afwesigheid van die voorsitter, tree die sekundus as voorsitter op. In die afwesigheid van beide die voorsitter en die sekundus moet die komitee met die registrateur as voorsitter, uit sy geledere 'n voorsitter kies.

(7)    Die kworum by enige vergadering van die komitee is vyf (5) lede, van wie minstens drie (3) ingevolge die Wet geregistreer moet wees.

(8)    By 'n staking van stemme het die voorsittende lid, benewens 'n beraadslagende stem, ook 'n beslissende stem.

(9)    'n Lid wat op enige stadium van die verrigtinge by 'n ondersoek afwesig is, hou op om 'n lid van die komitee vir daardie ondersoek te wees; met dien verstande dat die kworum behou word.

(10)    Indien 'n vakature op die komitee ontstaan, stel die raad op die eerste vergadering daarna 'n ander lid aan vir die onverstreke tydperk van die raad se ampstermyn.

 

Ondersoekkomitee

3. (1)    Elke nuutsaamgestelde raad stel by sy eerste vergadering 'n ondersoekkomitee aan wat vir die ampstermyn van die raad sal dien.

(2)    Die ondersoekkomitee bestaan uit die president, wat voorsitter van die komitee is, en twee (2) ander lede. Minstens twee (2) lede moet ingevolge die Wet geregistreer wees. Die raad stel 'n vise-voorsitter aan wat in die afwesigheid van die president as voorsitter optree.

(3)    Die kworum van die ondersoekkomitee is twee (2) lede.

(4)    Indien 'n vakature op die ondersoekkomitee ontstaan, stel die raad op die eerste vergadering na die ontstaan van die vakature, 'n ander lid vir die onverstreke gedeelte van die raad se ampstermyn op die ondersoekkomitee aan.

 

Indiening van klagtes

4.    'n Persoon wat 'n klagte, of beskuldiging of bewering van onbetaamlike of skandelike gedrag aanhangig maak, moet by die registrateur 'n skriftelike verklaring, waar moontlik in die vorm van 'n beŽdigde verklaring waarin die spesifieke handelinge of versuime waaroor klag gemaak word, kernagtig uiteengesit word, indien en moet bereid wees om getuienis ter stawing daarvan te lewer.

 

Ondersoek van klagtes

5. (1)    Nadat hy verdere inligting van die klaer aangevra het en/of verdere ondersoek wat hy nodig mag ag, ingestel het, lÍ die registrateur die saak aan die president voor of aan die ondersoekkomitee as die president nie kan optree nie.

(2)    Die president moet-

(a)    indien hy besluit dat 'n ondersoek gehou moet word, verwys hy die saak na die komitee; of

(b)    indien hy besluit dat 'n ondersoek nie gehou moet word nie, dienooreenkomstig aan die uitvoerende komitee rapporteer; of

(c)    die aangeleentheid na die ondersoekkomitee verwys;

Met dien verstande dat die president voordat hy optree, aan die registrateur opdrag kan gee-

(i)    om verdere inligting van die klaer aan te vra; en/of

(ii)    om verdere ondersoek wat nodig geag mag word, in te stel; en/of

(iii)    om die beskuldigde van die aard van die klagte te verwittig en hom te vra of hy 'n skriftelike verduideliking wil indien, maar hom te waarsku dat so 'n verduideliking as getuienis teen hom gebruik mag word.

(3)    Die ondersoekkomitee moet-

(a)    indien hy besluit dat 'n ondersoek gehou moet word, verwys hy die saak na die komitee; of

(b)    indien hy besluit dat 'n ondersoek nie gehou word nie, dienooreenkomstig aan die uitvoerende komitee rapporteer;

Met dien verstande dat die ondersoekkomitee voordat hy optree, aan die registrateur opdrag kan gee-

(i)    om verdere inligting van die klaer aan te vra; en/of

(ii)    om verdere ondersoek wat nodig geag mag word, in te stel; en/of

(iii)    indien die president nie kragtens paragraaf (2)(iii) opgetree het nie, om die beskuldigde van die aard van die klagte te verwittig en hom te vra of hy 'n skriftelike verduideliking wil indien, maar hom te waarsku dat so 'n verduideliking as getuienis teen hom gebruik mag word.

 

Regsverteenwoordiging - klaer en beskuldigde

6.    By alle verrigtinge kragtens hierdie regulasies kan die klaer en die beskuldigde deur 'n advokaat of prokureur of professionele vereniging of arbeidsorganisasie verteenwoordig word; met dien verstande dat die registrateur skriftelik van die naam van die advokaat of prokureur of professionele vereniging of arbeidsorganisasie in kennis gestel word.

 

Dagvaarding - beskuldigde

7. (1)    Indien daar op 'n ondersoek besluit word, reik die registrateur 'n dagvaarding so na as moontlik in die vorm van Bylae A uit, wat op dieselfde wyse aan die beskuldigde beteken word as sou dit 'n dagvaarding deur 'n landdroshof wees, of deur die pos aan hom na sy geregistreerde adres gestuur word.

(2)    Afskrifte van die dagvaarding, tesame met afskrifte van ander relevante dokumente, word aan die lede van die komitee verskaf.

 

Dagvaarding - getuienis

8.    Wanneer 'n klaer of 'n beskuldigde verlang dat getuienis gedagvaar word, reik die registrateur dagvaardings so na as moontlik in die vorm van Bylae B uit. Die registrateur kan van die persoon op wie se aandrang 'n getuie gedagvaar word, vereis om 'n bedrag wat die koste daaraan verbonde dek, by die raad te deponeer. Getuienisgelde word teen die tarief betaalbaar by kriminele sake in die landdroshof, bereken.

 

Uitstel van verhoor

9.    Die komitee kan die verhoor van 'n ondersoek uitstel tot 'n tyd en plek en op die voorwaardes wat hy mag besluit. Verdere uitstellings kan gedoen word.

 

Verdaging van verhoor

10.    Die komitee kan op enige stadium van die verrigtinge die verhoor van 'n ondersoek verdaag tot 'n tyd en plek en op die voorwaardes wat hy mag besluit. Verdere verdagings kan gedoen word.

 

Prosedure tydens ondersoeke

11. (1)    Ondersoeke word in die openbaar gehou, met dien verstande dat die komitee kan gelas dat die hele verhoor of enige deel van die verrigtinge agter geslote deure gehou word.

(2)    'n Beslissing van die komitee oor enige punt wat voortspruit in verband met of tydens die verloop van 'n ondersoek kan agter geslote deure geneem word. Die beslissing van die komitee word in die openbaar afgekondig.

(3)    Wanneer die beskuldigde verskyn, is die prosedure soos volg:

(a)    Die registrateur lees die dagvaarding;

(b)    die klaer stel sy saak;

(c)    die beskuldigde stel dan sy saak. Indien hy sy saak skriftelik stel, word sy verklaring uitgelees;

(d)    by afsluiting van die saak vir die beskuldigde kan die klaer, of die beskuldigde getuienis aangevoer het al dan nie, die komitee oor die saak in die algemeen toespreek. Dit komitee sal egter geen verdere getuienis aanhoor nie, tensy hy dit so goed vind;

(e)    die beskuldigde kan dan die komitee oor die saak in die algemeen toespraak. Die klaer is nie geregtig om te antwoord nie, tensy-

(i)    die beskuldigde toegelaat was om verdere getuienis aan te voer na die betoog van die klaer, in welke geval die antwoord beperk moet bly tot sake wat uit die getuienis te berde gekom het; of

(ii)    die beskuldigde in sy betoog 'n wetspunt geopper het, in welke geval die antwoord beperk moet bly tot die wetspunt wat te berde gebring is.

(4)    Wanneer die beskuldigde nie verskyn nie, is die prosedure soos volg:

(a)    die registrateur lees die dagvaarding en lewer bewys van betekening op die beskuldigde, met dien verstande dat die komitee die verhoor kan uitstel en opdrag kan gee dat die dagvaarding oorbeteken moet word;

(b)    die klaer stel sy saak;

(c)    vir die doel van paragraaf (b) is dit nie nodig dat formele getuienis onder eed aangevoer word nie;

(d)    die registrateur lees enige skriftelike vertoŽ wat van die beskuldigde ontvang is;

(e)    die klaer kan daarop die komitee oor die saak in die algemeen toespreek.

 

Getuienis

12. (1)    Mondelinge getuienis word onder eed of plegtige bevestiging, wat deur die voorsitter opgelÍ word, afgeneem.

(2)    Die klaer en die beskuldigde kan getuies ondervra of onder kruisverhoor neem.

(3)    Die voorsitter en die lede van die komitee, deur die voorsitter, kan vrae aan die getuienis stel.

(4)    Die komitee kan op enige stadium van die verrigtinge 'n persoon roep of terugroep om getuienis te lewer.

(5)    Die rekord of deel van die rekord van die verrigtinge in enige hof, insluitende verrigtinge by geregtelike doodsondersoeke, kan as getuienis ingelewer word deur 'n afskrif gewaarmerk deur die klerk of registrateur van die oorkondehof voor te lÍ, met dien verstande dat die komitee kan gelas dat enige getuie of al die getuies wie se getuie in so 'n rekord of deel van 'n rekord voorkom, gedagvaar moet word om getuienis te lewer.

(6)    BeŽdigde verklarings is as getuienis toelaatbaar, met dien verstande dat die komitee kan gelas dat 'n deponent gedagvaar word om getuienis te lewer.

 

Prosedure by afsluiting van die saak

13. (1)    By afsluiting van die saak beraadslaag die komitee agter geslote deure oor die bevinding.

(2) (a)    Die partye word in die openbaar van die bevinding verwittig. Indien dit 'n skuldigbevinding is, moet die komitee sÍ of die beskuldigde aan onbetaamlike of skandelike gedrag skuldig bevind is.

(b)    Wanneer die beskuldigde onder verskillende hoofde, afsonderlik of in die alternatief, aangekla word, moet die komitee onder elke hoof tot 'n bevinding geraak.

(3)    By 'n skuldigbevinding bring die klaer getuienis by deur middel van 'n sertifikaat deur die registrateur, van enige vorige skuldigbevindings ingevolge die Wet. Die beskuldigde kan die sertifikaat betwis, in welke geval die rekord van die ondersoeke waartydens die beskuldigde skuldig bevind was, voorgelÍ moet word.

(4)    Die klaer en die beskuldigde kan dan die komitee oor die vraag van die vonnis toespreek.

(5)    Die komitee beraadslaag agter geslote deure oor die straf en verwittig die partye in die openbaar van die straf wat opgelÍ is.

(6) (a)    Indien die straf is soos in artikel 25(b) of (c) van die Wet bepaal, kan die raad die vonnis bekragtig of verminder of die saak na die komitee terugverwys vir verdere oorweging en verslag.

(b)    Die beskuldigde kan skriftelike vertoŽ aan die raad voorlÍ ter versagting.

(c)    Die besluit van die raad word in die openbaar afgekondig en die registrateur verwittig die partye skriftelik van die besluit.

 

Obstruksie of interrupsie van verrigtinge

14. (1)    'n Persoon wat die verrigtinge tydens 'n ondersoek dwarsboom of dit interrumpeer, of enige lid of amptenaar van die raad beledig, of hom op enige wyse wangedra-

(a)    is aan 'n misdryf skuldig en staan by skuldigbevinding bloot aan 'n boete van hoogstens vyftig rand (R50);

(b)    kan op las van die voorsitter verwyder word. Indien die beskuldigde verwyder word, kan die voorsitter gelas dat die ondersoek in sy afwesigheid voortgesit word.

 

Rekord van die verrigtinge tydens 'n ondersoek

15. (1)    'n Rekord word gehou van die verrigtinge tydens 'n ondersoek.

(2)    Die rekord van die verrigtinge tydens die ondersoek is onder toesig van die registrateur by die raad se kantoor gedurende werksure ter insae aan enige belanghebbende persoon, wat 'n afskrif van die rekord kan maak.

(3)    'n Afskrif van die rekord van die verrigtinge tydens 'n ondersoek kan deur die klaer en die beskuldigde verkry word teen 'n betaling waarop die raad besluit.

 

Verslag aan die Raad

16.    Die komitee doen aan die raad verslag deur voorlegging van 'n afskrif van die rekord van die verrigtinge.

 

Toepassing op die gebied Suidwes-Afrika

17.    Hierdie regulasies is ook in die gebied van toepassing.

 

BYLAE A

VORM VAN DAGVAARDING - BESKULDIGDE

Aan . . . . . . . . . .

Hiermee word u gedagvaar om om . . . . . . . . . . uur voormiddag/namiddag op die . . . . . . . . . . dag van . . . . . . . . . . , 19 . . . . . . . . . . te . . . . . . . . . . voor die tugkomitee van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad te verskyn, wanneer die volgende aanklag wat deur . . . . . . . . . . teen u aanhangig gemaak is, oorweeg sal word:

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Indien u versuim om te verskyn, kan die komitee die klagte in u afwesigheid ooreenkomstig die regulasies vir die ondersoek van beweerde wangedrag en die hou van ondersoeke, oorweeg en afhandel.

Indien u verlang dat u brief van . . . . . . . . . . of enige skriftelike mededeling wat u mag indien u verduideliking of verdediging moet uitmaak, geliewe my so gou moontlik en nie later nie as . . . . . . . . . . dienooreenkomstig in kennis te stel, dog u word hierby gewaarsku dat so 'n mededeling as getuienis aangewend kan word.

'n Afskrif van die regulasies vir die ondersoek van beweerde wangedrag en die hou van ondersoeke word hierby ingesluit.

Onder die hand van die Registrateur van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gegee op hierdie . . . . . . . . . . dag van . . . . . . . . . . , 19 . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
Registrateur

 

BYLAE B

VORM VAN DAGVAARDING - GETUIES

Aan . . . . . . . . . .

U word hiermee gelas om, om . . . . . . . . . . uur in die voormiddag/namiddag van die . . . . . . . . . . dag van . . . . . . . . . . , 19 . . . . . . . . . . persoonlik voor die tugkomitee van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad te verskyn in die saak van 'n ondersoek ingevolge artikel 22 van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), in verband met die gedrag van 'n sekere . . . . . . . . . . wat kragtens genoemde Wet as 'n . . . . . . . . . . ingeskryf/geregistreer is en om die verskillende boeke, rekords, stukke en voorwerpe wat in die lys hieronder gespesifiseer word met u saam te bring en dit op die voormelde plek en tyd voor te lÍ en om op daardie tyd en daardie plek te getuig van alles en afsonderlik waarvan u met betrekking tot die genoemde ondersoek kennis dra.

Lys van boeke, rekords, stukke en voorwerpe wat voorgelÍ moet word

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Onder die hand van die Registrateur van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gegee op hierdie . . . . . . . . . . dag van . . . . . . . . . . , 19 . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
Registrateur

L.W. - Aandag word gevestig op artikel 23(3)(c) van die Wet op Verpleging, 1957, wat soos volg lees:

"(c) 'n Persoon wat sonder voldoende rede in gebreke bly om op die tyd en plek vermeld in die dagvaarding te verskyn en getuienis af te lÍ wat op die ondersoek betrekking het of wat weier om die eed of 'n plegtige verklaring af te lÍ, of om 'n boek, register, dokument of voorwerp voor te lÍ wat hy deur 'n dagvaarding gelas is om voor te lÍ, of om 'n vraag wat regmatiglik aan hom gestel is ten volle en bevredigend volgens sy eerlike oortuiging te beantwoord, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens honderd rand: Met dien verstande dat 'n aldus gedagvaarde persoon op alle voorregte geregtig is waarop 'n getuie wat voor die hooggeregshof getuienis aflÍ, geregtig is.".

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer