Goewermentskennisgewing No. R. 1501
8 Julie 1983
     soos gewysig deur
No. R. 2554
15 November 1985
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Kursus vir die Diploma in Verpleegadministrasie

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op die aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1) en (4) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Voorwaardes vir goedkeuring van skole

1. (1)    'n Skool word goedgekeur indien-

(a)    'n persoon wat as 'n algemene verpleegkundige en as 'n vroedvrou geregistreer is en teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderwys en 'n addisionele kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is, by die raad as persoon in beheer van die skool aangedui word;

(b)    fasiliteite wat die raad bevredig, vir die kursus beskikbaar is.

(2)    Dosente moet kwalifikasies besit wat deur die raad goedgekeur is.

2.    Nieteenstaande die vereistes in hierdie regulasie vervat kan die raad 'n skool goedkeur selfs al kan daar aan een of meer van die voorwaardes nie voldoen word nie.

 

Toelating tot die kursus

3.    'n Kandidaat moet aan die persoon in beheer van die skool voorlę-

(a)    bewys van lopende registrasie as 'n verpleegkundige en hierdie registrasie moet dwarsdeur die voorgeskrewe kursus en totdat die uitslae van die eksamen gepubliseer word in stand gehou word, by versuim waarvan die tydperk van die kursus wat vanaf die datum van skrapping uit die register tot die datum van terugplasing deurloop is, verbeur word;

(b)    'n seniorsertifikaat of 'n gelykwaardige kwalifikasie, tensy die raad anders besluit.

 

Registrasie, herregistrasie, staking en voltooiing van die kursus

4.    Behoudens die regulasies betreffende die register vir studente uitgevaardig kragtens Goewermentskennisgewing R. 3735, gedateer 14 November 1969-

(a)    moet 'n student om registrasie of om terugplasing op die register aansoek doen;

(b)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel indien 'n student die kursus om enige rede staak voor voltooiing, insluitende 'n oorplasing na 'n ander skool;

(c)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel wanneer 'n student die kursus voltooi.

 

Duur van kursus

5. (1)    Die kursus duur minstens 200 dae (diensvry-dae uitgesluit) wat binne 'n tydperk van twee jaar voltooi moet word tensy die raad anders bepaal;

(2)    die kursus word van nuuts af hervat indien 'n student van een skool na 'n ander oorplaas tensy die raad anders bepaal.

 

Die leergang

6. (1)    Die leergang vir die kursus bestaan uit die volgende vier vakke:

(a)    Die wetenskaplike grondslae van die verpleegadministrasie-proses;

(b)    die gesondheidsdienssisteem in Suid-Afrika;

(c)    die beginsels van verpleegadministrasie I;

(d)    die beginsels van verpleegadministrasie II.

(2)    Al die vakke van die leergang moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gedoseer word.

(3)    Die volgende wette en regulasies moet ook op toegepaste grondslag dwarsdeur die kursus gedoseer word:

(a)    Die wet wat die praktyk van verpleging en verloskunde beheer;

(b)    die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(c)    die voorwaardes waaronder sodanige verpleegkundiges hul beroep mag uitoefen;

(d)    die regulasies betreffende die optrede van ingeskrewe verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(e)    die wetgewing wat op die verskillende aspekte van die leergang van toepassing is.

(4)    Die maatskaplike, kulturele en sielkundige verwantskappe in gesondheidsdienslewering sowel as die voorkomende, bevorderende, kuratiewe en rehabilitatiewe aspekte moet by die onderrig van studente beklemtoon word.

 

Lesings, demonstrasies en praktika

7.    'n Student moet-

(a)    die lesings in die leerplan voorgeskryf, bywoon;

(b) (i)    dwarsdeur die voorgeskrewe tydperk vir die kursus, onderrig ontvang en praktika deurloop met betrekking tot dienste in en buite inrigtings, wat strek oor minstens 90 periodes van minstens een uur elk;

(ii)    sodanige onderrig en praktika hoef nie aaneenlopend te wees nie.

 

Die eksamen en eksamenpunte

8. (1)    Die eksamen bestaan uit een drie-uur skriftelike vraestel in elk van die vakke in regulasie 6 vermeld.

(2)    Suksesvolle kandidate word as "geslaag" of  "met lof geslaag" aangedui.

(3)    Om te slaag, moet 'n kandidaat minstens 50 persent van die puntetal vir elke vak behaal.

(4)    Om met lof te slaag, moet 'n kandidaat minstens 75 persent van die totale puntetal behaal van die vier vakke.

(5)    Kandidate word nie in volgorde van verdienste geplaas nie en plekke word nie openbaar gemaak nie, tensy dit in verband is met 'n prys of toekenning deur die raad goedgekeur.

(6)    Nieteenstaande die voorwaardes in hierdie regulasie voorgeskryf, kan die raad na goeddunke, afwykings daarvan toelaat.

 

Toelating tot die eksamen

9. (1)    'n Kandidaat dien by die raad in-

(a)    'n aansoek ingevolge regulasie 11;

(b)    'n sertifikaat van die persoon in beheer van die skool-

(i)    dat die tydperk voorgeskryf vir die kursus in regulasie 5(1) teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, voltooi sal word;
(ii)    dat die kandidaat teen die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 7 sal voldoen.

(2)    'n Kandidaat wat nie binne een jaar na die datum van voltooiing van die kursus die eksamen aflę nie, moet verdere onderrig waarop die raad mag besluit, deurloop voor toelating tot die eksamen.

 

Hertoelating tot die eksamen

10. (1)    'n Kandidaat wat druip moet binne een jaar vanaf die datum van die eksamen waarin die kandidaat onsuksesvol was, weer vir die eksamen inskryf, by versuim waarvan die kandidaat verdere onderrig waarop die raad mag besluit, voor hertoelating moet deurloop.

(2)    'n Kandidaat behou krediet vir enige vak geslaag; met dien verstande dat indien die diploma nie binne drie jaar vanaf die aanvang van die kursus behaal word nie, alle krediete verval en die kandidaat opnuut vir die kursus moet inskryf.

(3)    'n Kandidaat wat by 'n tweede of daaropvolgende poging in die eksamen druip, moet opnuut vir die kursus inskryf tensy die raad anders besluit.

 

Datums van eksamens, aansoek om toelating en hertoelating en eksamengelde

11. (1)    Die persoon in beheer van 'n skool moet die raad onmiddellik, met vermelding van redes, in kennis stel indien 'n kandidaat na indiening van 'n aansoek ingevolge hierdie regulasie, nie meer tot 'n eksamen toegelaat of hertoegelaat word nie.

(2)    Die eksamen word twee keer per jaar in die maande Mei en November afgeneem en aansoeke om toelating en hertoelating moet voor of op 7 Maart en 7 September van die betrokke jaar onderskeidelik, by die raad ingedien word.

(3)    Eksamengelde van vyf-en-twintig rand (R25) per drie-uur vraestel word by aansoek om toelating of hertoelating tot die eksamen aan die raad betaal.

(4)    'n Aansoek wat nie later as sewe dae na sodanige datum ingedien word nie, word slegs by betaling van addisionele gelde van vyftien rand (R15) aangeneem.

(5)    'n Aansoek wat later as sewe dae na sodanige datum ingedien word, word nie aanvaar nie.

(6)    'n Aansoek om toelating of hertoelating word nie as ingevolge hierdie regulasie ingedien beskou nie, tensy 'n behoorlik ingevulde aansoekvorm, tesame met die voorgeskrewe sertifikate, die eksamengelde en waar van toepassing, die addisionele gelde in subregulasie (4) voorgeskryf, die raad bereik het.

(7)    Eksamengelde bedoel in subregulasies (3) en (4) word verbeur indien 'n inskrywing gekanselleer word of indien 'n kandidaat van 'n eksamen afwesig is, tensy die raad anders bepaal.

 

Eksamensentrums

12.    Sentrums word op plekke wat die raad mag bepaal, daargestel.

 

Registrasie van addisionele kwalifikasie

13.    Aan 'n kandidaat wat die eksamen geslaag het, word 'n sertifikaat van registrasie van die addisionele kwalifikasie sonder die betaling van enige gelde uitgereik; met dien verstande dat die kennisgewing in regulasie (4)(c) voorgeskryf, ingedien is.

 

Toepassing van hierdie regulasies

14.    Hierdie regulasies is van toepassing op kandidate wat op of na die datum van publikasie hulle kursusse begin of hervat: Met dien verstande dat die raad studente wat voor die datum van publikasie met die kursus begin het, kan toelaat om hulle kursus ingevolge hierdie regulasies voort te sit.

 

Herroeping van vorige regulasies

15.    Die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 3902 van 12 Desember 1969, soos gewysig deur Goewermentskennisgewings R. 260 van 14 Februarie 1975, R. 1661 van 3 Augustus 1979, R. 2198 van 31 Oktober 1980 en R. 55 van 22 Januarie 1982 word hierby herroep.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer