Goewermentskennisgewing No. R. 118
23 Januarie 1987
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Minimum Vereistes vir Registrasie van die Addisionele Kwalifikasie in Verplegingsonderwys

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling het, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet", die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

(i)    "studiekursus" 'n deur die Raad goedgekeurde program van onderrig en opleiding aangebied in 'n verpleegskool goedgekeur kragtens artikel 15(2) van die Wet wat lei tot die verwerwing van 'n kwalifikasie wat die houer daarvan die reg verleen tot registrasie van 'n addisionele kwalifikasie in verplegingsonderwys kragtens artikel 22 van die Wet.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van 'n verpleegskool

2.    'n Verpleegskool word goedgekeur vir die aanbieding van 'n studiekursus indien-

(a)    dit 'n departement of subdepartement van verpleging van 'n universiteit is;

(b)    die kurrukulum vir die studiekursus voldoen aan die vereistes van regulasie 6.

 

Toelatingsvereistes

3.     Ten einde tot die studiekursus toegelaat te word, moet 'n persoon-

(a)    die houer wees van minstens 'n senior- of gelykwaardige sertifikaat;

(b)    'n geregistreerde verpleegkundige wees: Met dien verstande dat die persoon geregistreer moet wees in die verpleegspesialiteitsrigting wat hy kragtens regulasie 6(d) kies: Met dien verstande verder dat iemand wat Gemeenskapsverpleegkunde in daardie paragraaf kies, ook oor die addisionele kwalifikasie in Gemeenskapsverpleegkunde beskik óf 'n kursus wat lei tot registrasie van sodanige addisionele kwalifikasie gelyktydig met die studiekursus in hierdie regulasies bedoel, volg.

 

Duur van die studiekursus

4.    Die studiekursus duur minstens een (1) akademiese jaar.

 

Kurrikulum

5. (1)    Die leergang vir die studiekursus word saamgestel uit die vakke gemeld in regulasie 6.

(2)    Die vakinhoud mag óf as aparte kursusse aangebied word, óf op 'n geïntegreerde basis óf as modules: Met dien verstande dat die geheel van die vakinhoud nie minder sal wees nie as die voorgeskrewe minimum vir elke vak.

(3)    Elke vak moet gelykstaande wees aan minstens 90 onderrigperiodes.

6.    Die studiekursus bestaan uit die volgende vakke:

(a)    Die wetenskap, etos en professionele praktyk van verpleging;

(b)    die teorie en beginsels van opvoedkunde insluitend opvoedkundige sielkunde;

(c)    die teorie en beginsels van die verpleegonderwysproses insluitend praktika vir verpleegskooladministrasie en onderwystegnologie;

(d)    die didaktiek van een van die volgende verpleegspesialiteitsrigtings insluitend die instudering daarvan en die gee van minstens vyftien (15) periodes klaskamer- en kliniese onderrig daarin:

(i)    Algemene Verpleegkunde
(ii)    Psigiatriese Verpleegkunde
(iii)    Verloskundige Verpleegkunde
(iv)    Gemeenskapsverpleegkunde
(v)    Ander spesialiteitsverpleegrigtings wat die raad mag goedkeur;

(e)    minstens twee vakke gekies uit die volgende:

(i)    Anatomie
(ii)    Fisiologie
(iii)    Chemie en Fisika toegepas op die gesondheidswetenskappe
(iv)    Sosiologie
(v)    Sielkunde; of

(f)    minstens een vak gekies uit vakke genoem in paragraaf (e) en een verpleegspesialiteitsrigting gekies uit dié genoem in paragraaf (d) wat nie reeds onder daardie paragraaf gekies is nie.

7. In die onderrig van die vakke genoem in regulasie 6 moet die klem val op die ontwikkeling van onderwyskundigheid en -vaardigheid vir die hantering van andragogiese (na-sekondêre) onderwyssituasies.

 

Registrasie van addisionele kwalifikasie

8.    'n Sertifikaat van registrasie van die addisionele kwalifikasie in verplegingsonderwys word deur die registrateur uitgereik aan 'n kandidaat wat die studiekursus suksesvol voltooi het, aan al die vereistes vir die toekenning van die betrokke kwalifikasie voldoen het en die voorgeskrewe gelde betaal het.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer