Goewermentskennisgewing No. R. 3735
14 November 1969
     soos gewysig deur
No. R. 171
12 Februarie 1971
No. R. 1204
7 Julie 1972
No. R. 1647
20 September 1974
No. R. 2207
31 Oktober 1980
No. R. 53
15 Januarie 1988
No. R. 1130
23 September 1999
No. R. 708
22 Julie 2005
No. R. 1132
17 November 2006
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende Registers vir Studente

 

Die Minister van Gesondheid het, kragtens artikel 11 (1) van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies betreffende registers vir leerlinge wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R. 939 van 28 Junie 1963, soos gewysig deur Kennisgewing R. 2015 van 27 Desember 1963:-

 

Besonderhede wat op die registers aangebring moet word

1.    Die volgende besonderhede moet ten opsigte van elke student op die register aangebring word:-

(a)    Volle name;

(b)    manspersoon of vrouepersoon;

(c)    studiekursus;

(d)    datum van aanvangs of hervatting van die kursus;

(e)    universiteit of verpleegskool.

 

Toelating tot die registers

2. (1) (a)    'n Aansoek om registrasie as 'n student, in die vorm van Bylae A, word tesame met die applikant se geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van die betrokke bladsy in die applikant se identiteitsdokument, by die Raad ingedien binne twee maande vanaf die aanvangsdatum van die studiekursus.

(b)    Indien sodanige aansoek na verstryking van die genoemde tydperk van twee maande ingedien word, word slegs die onderrig wat in die twee maande voor die datum van indiening deurloop is, erken as deel van die studiekursus.

(c)    In die geval van studente wat vanaf 1 Januarie 1988 begin met die studiekursus wat lei tot registrasie as 'n verpleegkundige (algemeen, psigiatries en gemeenskaps-) en vroedvrou soos afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 425 van 22 Februarie 1985, soos gewysig, gaan die aansoek vergesel van 'n bedrag van twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46), BTW uitgesluit.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 November 2006 in werking. Die bedrag was voorheen R75,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(d)    In die geval van 'n aansoek om registrasie as 'n student vir enige ander studiekursus gaan die aansoek vergesel van 'n bedrag van twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46), BTW uitgesluit.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 November 2006 in werking. Die bedrag was voorheen R75,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(2)    In die geval van 'n gekleurde of IndiŽr of Bantoe student moet die name wat in die aansoek aangegee word, die name wees wat op die identitietsdokument of die bewysboek verskyn.

(3)    'n Sertifikaat van registrasie word uitgereik in 'n vorm deur die raad bepaal.

 

Skrapping uit die registers

3.    Die naam van 'n student word uit die register geskrap-

(1)    by afsterwe;

(2)    by staking van die kursus om enige rede voor voltooiing, insluitende 'n oorplasing na 'n ander universiteit of verpleegskool. Die registrateur van die universiteit of die persoon in beheer van die verpleegskool moet 'n kennisgewing van staking in 'n vorm wat deur die raad bepaal word, indien;

(3)    by voltooiing van 'n kursus. Die registrateur van die universiteit of die persoon in beheer van die verpleegskool moet 'n kennisgewing van voltooiing in 'n vorm deur die raad bepaal, indien;

(4)    op 'n besluit van die raad ingevolge die Wet.

 

Terugplasing op die registers

4. (1)    'n Aansoek om terugplasing in die vorm van Bylae A en 'n bedrag van twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46), BTW uitgesluit moet binne twee (2) maande vanaf die datum van hervatting van enige kursus ingedien word. Indien die aansoek later ingedien word, word slegs die onderrig wat in die twee (2) maande voor die datum van indiening deurloop is, erken.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 November 2006 in werking. Die bedrag was voorheen R75,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(2)    'n Sertifikaat van terugplasing word uitgereik in 'n vorm deur die raad bepaal.

 

Naamverandering

5.    'n Student moet die raad skriftelik in kennis stel van 'n verandering van naam deur huwelik of ander wetsproses. In die geval van 'n huwelik moet die huweliksertifikaat ingedien word. Dokumente word teruggestuur.

 

BYLAE A

 

DIE SUID-AFRIKAANSE VERPLEEGSTERSRAAD

AANSOEK OM REGISTRASIE OF TERUGPLASING AS 'N STUDENT

Van

Nooiensvan (indien van toepassing)

Volle voorname

Geslag

Geboortedatum 

Rasse-indeling ingevolge die Bevolkingsregistrasie wet, 1950(1)

Is u permanent in die Republiek woonagtig

Indien permanent in die Republiek woonagtig, meld identiteitsnommer ingevolge die Bevolkingsregistrasiewet, 1950, toegewys

Opvoedkundige standaard

Studiekursus

Datum van aanvangs/hervatting(2) van kursus

Is u 'n geregistreerde verpleegster/verpleŽr of vroedvrou

Is u 'n ingeskrewe verpleegster/verpleŽr of vroedvrou of verpleegassistent

Is u in enige land aan 'n misdryf skuldig bevind(3)

Is 'n aanklag van 'n misdryf in enige land teen u hangende(3)

Datum

Handtekening van student

Naam van universiteit of verpleegskool

Opmerkings

Datum

Handtekening van registrateur van universiteit of persoon in beheer van die verpleegskool

 

(1)    Meld 'Blank' of 'Gekleurd' of 'IndiŽr' of 'Bantoe'.

(2)    Skrap wat nie van toepassing is nie.

(3)    Indien die antwoord op enige van die vrae 'Ja' is, moet volle besonderhede saam met die aansoek voorgelÍ word.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © 2012 S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer